აკადემიური საბჭო

  1. პროფესორი ლეილა ახვლედიანი
  2. ასოცირებული პროფესორი რუსუდან ვადაჭკორია
  3. ასოცირებული პროფესორი ილია ნაკაშიძე
  4. ასოცირებული პროფესორი ნერიმან ცინცაძე
  5. ასოცირებული პროფესორი ივანე ჩხაიძე