ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ნინო ყურშუბაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი / იხილეთ CV.