მისია და ხედვა

სასწავლო უნივერსიტეტის მისია, მიზანი და ამოცანები

მისია:

სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო პოლიტიკის დამკვიდრება, მაღალი ზნეობრივი სტანდარტების, კვალიფიციური, მეცნიერული ხედვითა და ინოვაციური ტექნოლოგიების ცოდნით აღჭურვილი, ლიბერალური ღირებულებების მქონე კადრების მომზადება, რომლებიც კონკურენტუნარიანი იქნებიან როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე.

მისიიდან გამომდინარე სასწავლო უნივერსიტეტის ძირითადი მიზნებია:

 • განახორციელოს და განავითაროს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები;
 • მოამზადოს მაღალკვალიფიციური კადრები, რომლებიც კონკურენტუნარიანი იქნებიან საერთაშორისო შრომის ბაზარზე;
 • ხელი შეუწყოს სასწავლო უნივერსიტეტის ინტეგრაციას მსოფლიო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეში;
 • შეიმუშაოს და განახორციელოს საქართველოს და უცხოეთის უნივერსიტეტებთან ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამები და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები;
 • უზრუნველყოს პროფესორ-მასწავლებლების აკადემიური თავისუფლება;
 • შექმნას სტუდენტზე მორგებული საუნივერსიტეტო გარემო სწავლისა და სამეცნიერო მუშაობისათვის.

სასწავლო უნივერსიტეტის ძირითადი ამოცანებია:

 • საგანმანათლებლო პროგრამების პერმანენტული დახვეწა და საგანმანათლებლო პროცესის ინოვაციური განვითარება;
 • პოტენციური დამსაქმებლის ინტერესების გათვალისწინება;
 • სტუდენტისათვის პროფესიონალად ჩამოყალიბების მაქსიმალური ხელშეწყობა;
 • სამეცნიერო კვლევებისა და ახალი ცოდნის დანერგვის ხელშეწყობა;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარება;
 • სტუდენტთა მობილობის ხელშეწყობა;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა;
 • პროფესორის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.