მისია და ხედვა

მისია:

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მისია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, მაღალი ზნეობრივი სტანდარტების მქონე, კვალიფიციური, მეცნიერული ხედვითა და ინოვაციური ტექნოლოგიების ცოდნით აღჭურვილი, ლიბერალური ღირებულებების მქონე კადრების მომზადება.

უნივერსიტეტის ძირითადი მიზნებია:

 • განახორციელოს და განავითაროს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები (ერთსაფეხურიანი, საბაკალავრო და სამაგისტრო);
 • მოამზადოს მაღალკვალიფიციური კადრები, რომლებიც კონკურენტუნარიანი იქნებიან საერთაშორისო შრომის ბაზარზე;
 • ხელი შეუწყოს სასწავლო უნივერსიტეტის ინტეგრაციას მსოფლიო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეში;
 • შეიმუშაოს და განახორციელოს საქართველოს და უცხოეთის უნივერსიტეტებთან ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამები და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები;
 • უზრუნველყოს პროფესორ-მასწავლებლების აკადემიური თავისუფლება;
 • შექმნას სტუდენტზე მორგებული საუნივერსიტეტო გარემო სწავლისა და სამეცნიერო მუშაობისათვის;
 • სასწავლო უნივერსიტეტის ძირითადი ამოცანებია;
 • საგანმანათლებლო პროგრამების პერმანენტული დახვეწა პოტენციური დამსაქმებელის ინტერესების გათვალისწინებით და საგანმანათლებლო პროცესის ინოვაციური განვითარება;
 • სტუდენტისათვის პროფესიონალად ჩამოყალიბების მაქსიმალური ხელშეწყობა;
 • სტუდენტთა მობილობის ხელშეწყობა;
 • სამეცნიერო კვლევებისა და ახალი ცოდნის დანერგვის ხელშეწყობა;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარება ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შემუშავების მეშვეობით;
 • პროფესორის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.

ხედვა

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი წამყვანი საგანამანათლებლო დაწესებულებაა მედიცინის მიმართულებით, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ კავკასიის რეგიონში. უნივერსიტეტი წარმატებით ახორციელებს ერთის მხრივ საგანმანათლებლო და მეორეს მხრივ კვლევით საქმიანობას, რომელიც ორიენტირებულია მეცნიერული ხედვის, პრობლემების გადაწყვეტისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების უნარის მქონე მედიცინის მუშაკების აღზრდაზე.