აკრედიტაცია

2015 წლის 18 მარტს, საქართველოს საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს N37 გადაწყვეტილების თანახმად, ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ინგლისურევნოვან პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია.