სტრატეგიული განვითარების გეგმა

სტრატეგიული მიზანი

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზანია ისეთი კადრების მომზადება, რომლებიც მაღალი ხარისხის მომსახურეობას გაუწევენ საზოგადოებას, ექნებათ მეცნიერული ხედვა და სხვადასხვა პრობლემების გადაწყვეტის გზების მოძიებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი.

დასახული მიზნების მიღწევის გზები:

 • საგანმანათლებლო პროგრამების პერმანენტული დახვეწა და საგანმანათლებლო პროცესის ინოვაციური განვითარება;
 • ახალი პროგრამების შემუშავება დასაქმების ბაზრის საჭიროების გათვალისწინებით;
 • მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამის განახლება ჯანდაცვის სექტორის მოთხოვნილებებისა და ახალი ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ;
 • ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის და სხვა საერთაშორისო კამპუსების მუდმივი კოორდინაციის უზრუნველყოფა, საერთაშორისო დონის შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის და ურთიერთთანამშრომლობის საერთაშორისო დონეზე განვითარების მიზნით;
 • პრაქტიკისა და თეორიის შერწყმული გამოყენება;
 • პოტენციური დამსაქმებლის ინტერესების გათვალისწინება და მათი ჩართვა პროგრამების შემუშავებაში;
 • სტუდენტისათვის პროფესიონალად ჩამოყალიბების მაქსიმალური ხელშეწყობა;
 • სამეცნიერო კვლევებისა და ახალი ცოდნის დანერგვის ხელშეწყობა;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარება;
 • სტუდენტთა მობილობის ხელშეწყობა;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა;
 • პროფესორის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ მბულზე: 2017-2018 წწ სამოქმედო გეგმა