პროგრამის სტრუქტურა

კვალიფიკაცია:
დიპლომირებული მედიკოსი
სწავლის ტიპი:
დღის სწავლება
სწავლის ხანგრძლივობა:
ექვსი წელი
სწავლების ენა:
ინგლისური
კრედიტების რაოდენობა:
360 ECTS
ძირითადი სასწვლო კურსები:
334 ECTS
არჩევითი სასწავლო კურსები:
26 ECTS