მობილობა

მობილობა

მობილობა ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში სტუდენტის გადასვლის პროცესია. მობილობის პროცესს არეგულირებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული "უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესი". სტუდენტთა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებას ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.

მობილობის ფარგლებში, საქართველოს სხვადასხვა აკრედიტებული უნივერსიტეტების სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, გადმოვიდნენ და სწავლა გააგრძელონ სასწავლო უნივერსიტეტ "ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმში".

მობილობა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ - შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრებში, ცენტრის დირექტორის მიერ დადგენილ ვადებში.

სასწავლო უნივერსიტეტ "ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმში" ამჟამად მიმდინარეობს მიღება 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მედიცინის ფაკულტეტზე.

თუ გსურს სასწავლო უნივერსიტეტ "ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმში" გადმოსვლა:

  1. გაიარე ელექტრონული რეგისტრაცია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე ცენტრის დირექტორის მიერ დადგენილ ვადებში და მოიპოვე ჩვენთან მობილობის უფლება;
  2. მას შემდეგ რაც, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან მოიპოვებთ ჩვენს უნივერსიტეტში მობილობის უფლებას, უნდა გაიაროთ შიდასაუნივერსიტეტო რეგისტრაცია. შიდა საუნივერსიტეტო რეგისტრაციის დეტალები იხილეთ აქ.

იხილეთ ბრძანება სასწავლო უნივერსიტეტ „ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი ბათუმის„ 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის გამოცხადების, ვაკანტური ადგილების, წარმოსადგენი დოკუმენტაციისა და ვადების განსაზღვრის თაობაზე.