BAU

აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები

08, მაისი 2020

სასწავლო უნივერსიტეტის შპს "ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი" მედიცინის ფაკულტეტზე ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები.

   კლინიკურ მეცნიერებათა მედიცინის მიმართულებით:

 1. პროფესორი ბურაქ ქავლაქოღლუ.

   კლინიკურ მეცნიერებათა სტომატოლოგიის მიმართულებით :

1. პროფესორი ფინარ ქიიმეთ ქარათაბან;

2. პროფესორი ჰუსეინ ემირ იუზბაშიოღლუ;

3. ასისტენტი ნინო თებიძე.