სტომატოლოგია

პროგრამის კატალოგი

 

შესავალი


ემირ იუზბაჟიოღლუ

პროფესორი სტომატოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ერთსაფეხურიანი დიპლომამდელი საგანმანათლებლო პროგრამა "სტომატოლოგია" გამომდინარეობს სტომატოლოგიური განათლების ევროპული ასოციაციის ADEE (Associaon for Dental Educaon in Europe) დარგის მახასიათებელიდან „Graduang European Denst” და ითვალისწინებსუმაღლესი სტომატოლოგიური განათლების ეროვნული სექტორის და შრომის ბაზრის კონტე ქსტს . პროგრამის შე ქმნის დროს გათვალისწინებულ იქნა გაერთიანებული სამეფოს Queen Mary University-ს სტომატოლოგიური სკოლისა და თურქეთის სტამბულის ბაჰჩეშირის უნივერსიტეტის სტომატოლოგიური ფაკულტეტის გამოცდილება

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების ჩარჩო წარმოადგენს სტომატოლოგიური განათლების ევროპიული ასოციაციის მიერ შემუშავებული დარგობრივი საგანმანათლებლო სტანდარტებისა და აქტუალური კომპეტენციების ადაპტირებას ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში, კვალიფიკაციათა ეროვნული ჩარჩოს გათვალისწინებით, რაც მომავალში შესაძლებელია გახდეს სტომატოლოგიის სფეროს ეროვნული დარგობრივი მახასიათებლის შემუშავების საფუძველი.

სამედიცინო მომსახურების და ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესება იქცა თანამედროვე მსოფლიოს უმთავრეს პრიორიტეტად. ამ კონტექსტში, სამედიცინო, მათ შორის სტომატოლოგიური მედიცინის განათლების ხარისხის გაუმჯობესება მნიშვნელოვანი ამოცანაა ბევრი ქვეყნისთვის და მათ შორის საქართველოსთვის. პირის ღრუს ჯანმრთელობა გავლენას ახდენს ადამიანის არა მხოლოდ ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე არამედ ფსიქო- სოციალურ მდგომარეობაზე. სტომატოლოგია ძალიან სწრაფად განვითარებადი დარგია და ადეკვატურად პასუხობს მეცნიერულ-ტექნოლოგიურ წინსვლას. ეს თავის მხრივ იწვევს მკურნალობის ახალი მეთოდების და გაიდლაინების დანერგვას. ამის ნათელი მაგალითია პერიოქირურგია, ციფრული სტომატოლოგია, იმპლანტაცია ციფრული შაბლონების გამოყენებით და სხვა. პაციენტების ცნობიერების ამაღლებამ შეცვალა დამოკიდებულება სტომატოლოგიის მიმართ, - თანამედროვე სტომატოლოგია არა მხოლოდ ზოგადი ჯანმრთელობისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი და სიცოცხლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი დარგია, არამედ მას უდიდესი ესთეტიკური მნიშვნელობაც აქვს.

ირაკლი ჩაჩუა

სტომატოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი

სტომატოლოგურ მომსახურეობაზე მოთხოვნის ზრდამ განაპირობა ბაზრის გაჯერება და შესაბამისად გაიზარდა მოთხოვნილება კვალიფიციურ სტომატოლოგიურ კადრებზე. სტომატოლოგიის პროგრამებისა და კურსდამთვრებულების რაოდენობის ზრდა და სტომატოლოგიის ახალი მიღწევების სწავლების საჭიროება არის გამოწვევა თანამედროვე სტომატოლოგიის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის მიმართ. ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მიზნად ისახავს ჯანდაცვის სფეროს განვითარებას კარგ საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით მსოფლიო მასშტაბით კონკურენტუნარიანი კურსდამთავრებულების მომზადებით, მათ შორის, დენტალური მედიცინის/სტომატოლოგიის მიმართულებით, რაც პირდაპირ შესაბამისობაშია უნივერსიტეტის მისიასთან.

 
 

პროგრამის მიმოხილვა


პროგრამის სახელი: სტომატოლოგია
   
კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი / Doctor of Dental Medicine (DMD)
   
საგანმანათლებლო ერთეული: მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებათა სკოლა
   
მიმართულება: 09 ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა
სპეციალობა: 091 ჯანდაცვა
სპეციალიზაცია: 0911 დენტალური მედიცინა
კვალიფიკაციის კოდი: 0911.1.1
პროგრამის დონე: ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა შეესაბამება კვალიფიკაციათა ევროპული ჩარჩოს VII დონეს
   
სწავლების ენა: ინგლისური
   
პროგრამის ხანგრძლივობა: 5 აკადემიური წელი
პროგრამის მოცულობა: 300 ECTS კრედიტი, 9000 აკადემიური საათი
აკადემიური დატვირთვა: საკონტაქტო: 4 797 საათი სავალდებულო სასწავლო კურსებიდან დამოუკიდებელი მუშაობა: 3 813 საათი არჩევითი კურსები: 390 საათი სტუდენტის საშუალო დღიური აკადემიური დატვირთვა: 6-7 საათი
   
აღიარება:

ავტორიზებულია სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 8 ივლისის N689586 გადაწყვეტილების საფუძველზე

 

პროგრამის მისია

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის მისიას წარმოადგენს სწავლების ინოვაციურ მიდგომებსა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული განათლების განხორციელება სტომატოლოგიურ სწავლებაში, საერთაშორისო საგანმანათლებლო და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კურსდამთავრებულის მომზადების მიზნით.

 

პროგრამის მიზნები და ამოცანები

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური, სტომატოლოგიური განათლების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი კომპეტენციის სტომატოლოგი, ფუნდამენტური თეორიული და მტკიცებულებებზე დამყარებული სამეცნიერო ცოდნით, მისი პრაქტიკაში რეალიზების ინოვაციურ-ტექნოლოგიური ხედვებითა და პრაქტიკოსი სტომატოლოგისთვის აუცილებელი კლინიკური/პრაქტიკული უნარებით, რომელიც კონკურენტურანიანი იქნება ეროვნულ და საერთაშორისო მასშტაბით დასაქმებისა თუ სწავლის შემდგომი გაგრძელების მიმართულებით. პროგრამა ორიენტირებულია პროფესიული და ლიბერალური ღირებულებების ფორმირებაზე, რაც ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულს მსოფლიოს საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის საზოგადოებაში ინტეგრაციაში.

პროგრამის ამოცანაა სტომატოლოგიური გუნდის აქტიური წევრის, მათ შორის ეფექტური ლიდერის, პროფესიულ სფეროში ეფექტური კომუნიკაციის უნარის მქონე სპეციალისტის მოზადება; ექიმ-სტომატოლოგის როლის გაცნობიერება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემაში რეგიონულ, სახელმწიფო და საერთაშორისო დონეზე და ამ ყველაფერზე დაყრდნობით, შესაბამისი პროფესიული ღირებულებების, ანგარიშვალდებულებისა დაკრიტიკული თვითშეფასების ფორმირება.

პროგრამის საკვანძო ამოცანაა პირის ღრუს დაავადების პროფილაქტიკური ღონისძიებების სპექტრის ცოდნითა და მათი გატარების უნარით აღჭურვილი, სტომატოლოგიის ყველა მიმართულებაში დაავადებების ეტიოლოგიური ფაქტორების, კლინიკური სურათის, დიფერენციული დიაგნოზის გატარების და თანამედროვე გაიდლაინების გამოყენებით შესაბამისი მკურნალობის გეგმის შემუშავების და მიღებული შედეგის შენარჩუნების უნარის მქონე კურსდამთავრებულის მომზადება.

პროგრამა ორიენტირებულია, სტუდენტს ჩამოუყალიბოს პროფესიული და ეთიკური ღირებულებები, კვლევითი კომპეტენცია და ცოდნის მუდმივად გაღრმავებისადმი სწარფვა, რაც წარმოადგენს ჯანდაცვის სფეროს ნებისმიერი სპეციალისტის პროფესიონალიზმის საფუძველს.

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა სტომატოლოგია უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის მისიის განხორციელებას, რომელიც ჯანდაცვის სფეროში განათლების მაღალი სამეცნიერო და ეთიკური სტანდარტების დანერგვით, სწავლების ახალი მეთოდების შეთავაზებით, თანამედროვე საგანმანათლებლო მიდგომების მუდმივი განვითარებით ხელს უწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვასა და გაუმჯობესებას სტომატოლოგიური სფეროს პროფესიონალთა მომზადებით.

 
 

პროგრამის აღწერა


სტომატოლოგიის პროგრამის ბიოსამედიცინო და კლინიკური მედიცინის კომპონენტები აუცილებელი მოცულობით ითვალისწინებს უმაღლესი სამედიცინოგანათლების ეროვნული სექტორის საორიენტაციო მოთხოვნებს. პროგრამის თითოეული კომპონენტი შექმნილია იმისთვის, რომ ჩამოაყალიბოს სხვადასხვა კომპეტენცია სწავლების სხვადასხვა დონეზე. საგანმანათლებლო პროგრამა ,,სტომატოლოგია'' ითვალისწინებს მედიკობიოლოგიურ კომპონენტების ჰორიზონტალურად ინტეგრირებულ ტრანსდისციპლინალურ მოდულებს და განგრძობითად მიწოდებულ სასწავლო კურსებს მედიცინის, სტომატოლოგიის და არჩევითი (როგორც სტომატოლოგიური, ასევე არასტომატოლოგიური) მიმართულებებით. პროგრამა დამყარებულია ორგანოთა სისტემების მიხედვით ნორმისა და პათოლოგიის და საბაზისო და კლინიკური საგნების ლოგიკურ და თანმიმდევრულ ინტეგრაციაზე. კურიკულუმი ვითარდება მარტივიდან რთულისაკენ და სასწავლო კურსები დალაგებულია ერთმანეთზე დაშენების პრინციპით, ლოგიკურად აწყობილი წინაპირობების სისტემით.

ბიოსამედიცინო კომპონენტი

პირველი სასწავლო წლის თითოეული მოდული/ბლოკი MED1001-MED1008 მოიცავს სხვადასხვა საბუნებისმეტყველო დისციპლინას. მოდულში არსებული თემები, ან საკითხები ორგანოთა სისტემების მიხედვით დალაგებულია იმგვარად, რომ სტუდენტი იძენს თეორიულ ცოდნას კონკრეტული თემის ირგვლივ სხვადასხვა ბიო-სამედიცინო დისციპლინის პერსპექტივიდან. გარდა ამისა, ბლოკებში დაინტეგრირებულია ვერტიკალურად კლინიკური საკითხებიც, რომელთა აკუმულაცია ხდება PBL ქეისებით. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების (PBL) და ქეისზე დაფუძნებული სწავლების (CBL) მეთოდები აქტიურად გამოიყენება მთელი პროგრამის განმავლობაში, განსაკუთრებით, 14 MED1001- MED1008, DEN2001 და DEN2003 ინტერდისციპლინურ მოდულებში, რომელიც ზრდის სწავლის პროცესში ინტეგრაციას. ეს ფორმატი აღმოფხვრის ცოდნის დანაწევრების შესაძლებლობას და უზრუნველყოფს დამოუკიდებელი კლინიკური აზროვნების და კომუნიკაციის უნარების ჩამოყალიბებას სწავლების ადრეულ ეტაპზე. PBL სესიაში ჩართულია 7-10 სტუდენტი, რომლებიც მუშაობენ ერთი პრობლემის ირგვლივ ფასილიტატორის ზედამხედველობის ქვეშ. ეფექტური გუნდური მუშაობა მნიშვნელოვანი ნაწილია PBL-ის, ასევე წყაროების დამოუკიდებლად მოძიება, საკუთარი სწავლის მიზნების განსაზღვრა, დამოუკიდებელი სწავლის უნარი და ჯგუფისთვის საკუთარი დასკვნების წარდგენა დაეხმარება სტუდენტს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებასა და კომუნიკაციის უნარების განვითარებაში.

სწავლების მეორე წლიდან გათვალისწინებულია ორგანოთა სისტემებზე დამყარებული პათოლოგიური პროცესებისა და ფაქტორების შესწავლა, რომელიც უდევს საფუძვლად დაავადებებს და დაშენდება უკვე არსებული ნორმის ცოდნაზე პირის ღრუს ჯანმრთელობის გათვალისწინებით. ხოლო სწავლების მესამე-მეოთხე წელს პროგრამა „კლინიკური სამედიცინო მეცნიერებები სტომატოლოგიაში 1, 2, 3, 4, და 5“ სასწავლო კურსების ფარგლებში ითვალისწინებს იმ სამედიცინო დისციპლინების შესწავლას , რომელიც აუცილებებლია სტომატოლოგისათვის სისტემური დაავადებების ცოდნის თვალსაზრისით; ასევე, პაციენტის მართვის, ანესტეთიკურ საშუალებებზე ალერგიული რეაქციის შემთხვევაში გადაუდებელი დახმარების გაწევის და პირის ღრუს ჯანმრთელობასთან ასოცირებული სხვა სამედიცინო თეორიული თუ პრაქტიკული ცოდნის მიმართულებით.

 

კომუნიკაციის უნარები

კომუნიკაციის უნარები პროგრამაში ინტეგრირებულია ვერტიკალურად პირველ სასწავლო წელს სასწავლო კურსები „კომუნიკაციის უნარები და აკადემიური წერა 1 და 2“ და „ფილოსოფია და ეთიკა მედიცინაში 1 და 2“, რომელთა ფარგლებში როლური თამაშები და კონკრეტული შემთხვევების განხილვა სტუდენტს აძლევენ საშუალებას შეისწავლოს სხვადასხვა ტიპის პაციენტთან, კოლეგებთან, პაციენტის ოჯახის წევრებთან როგორც ვერბალური, ასევე წერითი კომუნიკაციის ელემენტები, რაც აუცილებელია სამედიცინო სფეროში ურთიერთობისას. ამავე საკითხების გაღრმავება ხდება მეორე სასწავლო წელს „კარგი სამედიცინო პრაქტიკის საფუძვლებშიც“, ხოლო კომუნიკაციისა და ქცევის უნარების 15 დაშენება შემდგომ ხდება სოციოლოგიისა და ფსიქოლოგიის შესავალი კურსის და ქცევათმეცნიერების სასწავლო კურსის მეშვეობით. უცხოელი სტუდენტი 22 კრედიტის მოცულობით ქართული ენის შესწავლისას, ხოლო ქართველი სტუდენტი 12 კრედიტის მოცულობით გერმანული ან თურქული ენის შესწავლისას ასევე იღრმავებს კომუნიკაციის უნარს, რაც ხელს შეუწყობს კლინიკური სტაჟირების დროს პაციენტთან ურთიერთობას. დარგობრივი კომუნიკაციის უნარების გამომუშავებას მესამე სასწავლო წლიდან ემსახურება სასწავლო კურსი „კომუნიკაცია და გუნდური მუშაობა სტომატოლოგიურ ოფისში“. რასაკვირველია, სხვა დარგობრივი სასწავლო კურსებიც გარკვეული დოზით უზრუნველყოფენ პაციენტთან და არა მხოლოდ პაციენტთან კომუნიკაციის უნარების გაღრმავებას.

 
 

სიმულაციურ გარემოში სწავლება

პროგრამაში 1129 საათი ეთმობა სიმულაციურ (სიმულაციურ გარემოში სწავლება - TSE) და კლინიკურ გარემოში სწავლებას (TCE). პროგრამა დასაწყისიდანვე (ჯერ კიდევ პირველი კურსის მოდულებში) ორიენტირებულია კლინიკური პრაქტიკული უნარების განვითარებაზე. სიმულაციურ გარემოში სტუდენტები მუშაობენ გვამზე და ანატომიურ მოდელებზე, ანატომიის და კლინიკური ანატომიის დისციპლინის ფარგლებში ანატომიური მანეკენების და გვამის ლაბორატორიაში. შემდგომ მანეკენებსა და სიმულატორებზე ხდება კლინიკური უნარების დაშენება ,,კარგი სამედიცინო პრაქტიკის საფუძვლები'' კურსის ფარგლებში სწავლება სიმულაციურ გარემოში ფორმატის მეშვეობით OSCE -სა და კლინიკური უნარების ცენტრში. მეოთხე სემესტრიდან სტუდენტები იწყებენ ფანტომებზე და პროთეზებზე (კლინიკური და პროფესიული სტომატოლოგიური უნარების ლაბორატორიაში, სტომატოლოგიური პროთეზების ტექნიკურ ლაბორატორიასა და სტომატოლოგიური კლინიკის სიმულაციურ ლაბორტორიაში) მუშაობას და უშუალოდ სტომატოლოგიური კლინიკური უნარების გამომუშავებას.

 

კლინიკური სწავლება

კლინიკურ გარემოსთან ადაპტაცია იწყება სწავლების პირველივე წლიდან კლინიკური ვიზიტების სახით, რომლის დროსაც სტუდენტი გარკვეულ დროს ატარებს კლინიკაში კლინიკური გარემოს გასაცნობად და სამედიცინო/სტომატოლოგიურ გუნდში ადაპტირების 16 მიზნით, ხოლო მოგვიანებით, სწავლების მაღალ წელს კლინიკაში როტაციების შედეგად სტუდენტს აქვს საშუალება გაათვითცნობიეროს, თუ როგორ შეიძლება იქნეს გამოყენებული სიმულაციურ გარემოში ათვისებული უნარები კლინიკაში პაციენტზე და დაშვებულის ფარგლებში გაამყაროს ეს უნარები პაციენტთან ურთიერთობისას რეალურ გარემოში. სწავლების ბოლო წელს კლინიკური პრაქტიკის დროს, რომელსაც ეთმობა 8 კრედიტი, თითოეულ სტუდენტს ინდივიდუალურად ეძლევა საშუალება ასისტირება გაუწიოს კლინიკაში ექიმ-სტომატოლოგს. კლინიკურ გარემოში სწავლება ჩაშენებულია თითქმის ყველა კლინიკურსასწავლოკურსში და სრულდება კლინიკური პრაქტიკითის, ჯამში კლინიკურ გარემოში სწავლება მოიცავს511 საკონტაქტო საათს. როგორც სამედიცინო, ასევე სტომატოლოგიური კლინიკური სასწავლო კურსების უმრავლესობა ტარდება როტაციული სისტემით. ხანგრძლივობა მინიმუმ ერთ- და მაქსიმუმ 6-კვირიანია.

 
 

სამეცნიერო-კვლევითი უნარების ფორმირება

თანამედროვე ექიმი-სტომატოლოგი წარმოუდგენელია სამეცნიერო-კვლევითი უნარების გარეშე. არსებული პროგრამა უზრუნველყოფს სამეცნიერო კვლევისთვის საჭირო უნარჩვევების განვითარებას სწავლების პირველივე წლიდან ,,კომუნიკაციური უნარების და აკადემიური წერის'', სამეცნიერო კვლევის უნარების“, ,, კვლევის მეთოდოლიგია და ბიოსტატისტიკის'', ,,ეპიდემიოლოგიისა და პრევენციული მედიცინის', „მტკიცებითი სტომატოლოგიის“ კურსების მეშვეობით და სრულდება დამამთავრებელ სემესტრში კვლევითი პროექტის შესრულებითა და დაცვით. პროგრამის კვლევითი კომპონენტი სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გაეცნონ და დაეუფლონ სამეცნიერო კვლევის მეთოდებს, შეეჩვიონ სამეცნიერო წყაროების ეფექტურ გამოყენებას, შეძლონ კვლევის შედეგების გაანალიზება და ეტაპობრივად გააუმჯობესონ კვლევის უნარები. სტუდენტები სწავლობენ მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ მიდგომას და ინფორმაციის კრიტიკულ ანალიზს ისევე, როგორც კვლევის დაგეგმვას, წარმართვას, დაწერას და წარდგენას. კვლევით კომპონენტს პროგრამაში უჭირავს 21 კრედიტი.

 

სტომატოლოგიური კომპონენტი

YEAR
II

დარგობრივი მიმართულებაზე ორიენტირებული სასწავლო კურსები იწყება სწავლების მეორე წლიდან პირის ღრუს და ყბა-სახის ორგანოების კლინიკური ანატომიის და ფიზიოლოგიური პროცესების ინტეგრირებული სწავლების გზით. ამავე წელს, იწყება პირის ღრუს დაავადებების და მათი მკურნალობის შესაბამისი მანიპულაციების თეორიულ პრაქტკული სწავლება, როგორიცაა: ანესთეზიის ტიპები სტომატოლოგიაში და მათი პრაქტიკული გამოყენება, ქირურგიული ინსტრუმენტების შერჩევა და გამოყენება, დაავადებების თერაპიული კუთხით მკურნალობისათვის შესაბამისი მეთოდებისა და მასალების ცოდნა. აღნიშნული თეორიულ-პრაქტიკული ცოდნა წარმოადგენს სტუდენტისთვის წინაპირობას შემდეგ სემესტრებში სხვადასხვა სიმძიმის დაავადებების სწორი დიაგნოსტირებისა და შესაბამისი სამკურნალო მანიპულაციების შესასწავლად

YEAR
III

ძირითადი სტომატოლოგიური დაავადებების სწავლება პროგრამაში იწყება სწავლების მესამე წლიდან. სტუდენტი შეისწავლის კარიესოლოგიას, პირი-ღრუსა და ყბა-სახის ანთებით დაავადებებს, მათ ეტიოლოგიას, კლინიკური სურათს, დიფერენციული დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მეთოდებს, ანთებითი დაავადებების მკურნალობის თერაპიულ და ქირურგიულ მეთოდებს, მათ შორის კბილთა არხების მკურნალობას; ბავშვთა და მოზარდთა პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებების საფუძვლებს; ამავე წელს გათვალისწინებულია პირის ღრუს პროთეზირების შესავალი ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს პროთეზირებისათვის მასალათმცოდნეობის საკითხებს. მესამე წლის ფარგლებში ხორციელდება სწავლების მეორე წელს მიღებულ თეორიულ-პრაქტიკულ ცოდნის გაღრმავება და სიმულაციურ გარემოში, ფანტომებზე სწავლება. გარდა დარგობრივი ფუნდამენტური საკითხებისა, სტუდენტი ეუფლება სტომატოლოგიური კლინიკის ფარგლებში სტომატოლოგიურ გუნდთან ეფექტური კომუნიკაციის უნარებს.

YEAR
IV

სწავლების მეოთხე წელს გათვალისწინებულია ყბა-კბილთა სისტემის მაგარი და რბილი ქსოვილების უფრო რთული და კომპლექსური დაზიანებებისა და დაავადებების (საფეთქელქვედა ყბის სახსრის პათოლოგია, ყბა-სახის და კბილების ტრავმატოლოგია, თანკბილვის ანომალიები, დანაკლისი კბილების აღდგენა) ეტიოლოგიის, კლინიკის, დიაგნოზირების და დიფდიაგნოზირების შესწავლა. ასევე, ხდება მათი თერაპიული, ქირურგიული, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მკურნალობის უახლესი მეთოდების სწავლება და მათი პრაქტიკით განმტკიცება როგორც სიმულაციურ, ისე კლინიკურ გარემოში. აღნიშნული 18 ცოდნა და უნარები ქმნის საფუძველს დამამთავრებელ წელს სტუდენტმა მოახერხოს პირის ღრუსა და ყბა-სახის დაავადებების შედეგად მიღებული პათოლოგიური მდგომარეობის აღდგენითი მანიპულაციების ჩატარება.

YEAR
V

სწავლების მეხუთე წელს სტუდენტი ეუფლება თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას ისეთი რთული და კომპლექსური დაავადებების მკურნალობისთვის, როგორიცაა: პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებები და ინფექციები, პირის ღრუსა და ყბა-სახის სიმსივნეები; გარდა ამისა, პროგრამით გათვალისწინებულია აღდგენითი მანიპულაციების შესწავლა, მაგალითად იმპლანტაცია, მოუხსნელი და მოსახსნელი პროთეზირება, ყბა-სახის და პირის ღრუს ორთოდონტიული მკურნალობა და სხვა. „კლინიკური ფარმაკოლოგიის“ კურსი, რომელიც ისწავლება ამავე წელს, სტუდენტს აძლევს საშუალებას დაეუფლოს პირის ღრუსა და ყბა-სახის დაავადებების არაინვაზიური მკურნალობის დროს საჭირო ფარმაკო-თერაპიულ ცოდნას, რაც ასევე მნიშვნელოვანია პოსტოპერაციულ შედეგის შენარჩუნებისა და პერსონალიზირებული მკურნალობის კურსის შერჩევისათვის.

პროგრამა სტომატოლოგია სასწავლო გეგმა (2021-2026)

კოდი კურსის დასახელება ძირითადი I სემ II სემ ECTS წინაპირობა
MEDC1003 კომუნიკაციის უნარები და აკადემიური წერა I ძირითადი 4     არა
MED1001 უჯრედის მოლეკუკური საფუძვლები ძირითადი 5     არა
MED1003 უჯრედი, ქსოვილი და ორგანოთა სისტემა ძირითადი 5     არა
MED1005 ძვალ-კუნთოვანი სისტემა ძირითადი 7     არა
MED1007 გულსისხლძარღვთა და სასუნთქი სისტემები ძირითადი 7     არა
MED1011 ფილოსოფია და ეთიკა მედიცინაში I ძირითადი 2     არა
MEDC1004 კომუნიკაციის უნარები და აკადემიური წერა II ძირითადი   4   არა
MED1002 საჭმლის მომნელებელი სისტემა და მეტაბოლიზმი ძირითადი   6   არა
MED1004 შარდ-სასქესო სისტემა ძირითადი   6   არა
MED1006 ნერვული სისტემა ძირითადი   6   არა
MED1008 გრძნობათა ორგანოები და ენდოკრინული სისტემა ძირითადი   6   არა
MED1012 ფილოსოფია და ეთიკა მედიცინაში II ძირითადი   2   არა
ჯამური ECTS კრედიტი (ძირითადი კურსები) 30 30 60  
ჯამური ECTS კრედიტი (არჩევითი კურსები) 0 0 0  
1-ლი წლის ჯამური ECTS     60  
კოდი კურსის დასახელება ძირითადი I სემ II სემ ECTS წინაპირობა
DEN2001 დაავადებების ბიოლოგიური საფუძვლები I ძირითადი 6     MED1001-1008
DEN2003 დაავადებების ბიოლოგიური საფუძვლები II ძირითადი 6     MED1001-1008
DEN2005 თავისა და კისრის ქირურგიული ანატომია ძირითადი 3     MED1001-1008
MED2007 კარგი სამედიცინო პრაქტიკის საფუძვლები ძირითადი 5     არა
GEO2009* ქართული ენა I/ არჩევითი უცხო ენა I ძირითადი 6     არა
DEN2002 პირის ღრუს ანატომია და თანკბილვა (პრეკლინიკური ოდონტოლოგია) ძირითადი 4     MED1005-1008
DEN2004 სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფლიკაქტიკა ძირითადი   3   DEN2005
DEN2006 თერაპიული სტომატოლოგია 1 (პროპედევტიკა 1) ძირითადი   4   DEN2002
DEN2008 ქირურგიული სტომატოლოგია ძირითადი   4   DEN2005
NMED2014 შესავალი სოციოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში ძირითადი   2   არა
MED5019 სამეცნიერო-კვლევითი უნარები ძირითადი   3   არა
NDEN2010 ქცევათმეცნიერებები, ჯანმრთელობითი განათლება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა ძირითადი   4   არა
GEO2010* ქართული ენა / არჩევითი უცხო ენა II ძირითადი   6   GEO2009
ჯამური ECTS კრედიტი (ძირითადი კურსები) 30 26 56  
ჯამური ECTS კრედიტი (არჩევითი კურსები) 0/6* 4/6* 4/6*  
მე-2 წლის ჯამური ECTS     60  
კოდი კურსის დასახელება ძირითადი I სემ II სემ ECTS წინაპირობა
DEN3001 კლინიკური სამედიცინო მეცნიერებები სტომატოლოგიაში-I ძირითადი 4     DEN2001; DEN2003
DEN3011 კლინიკური სამედიცინო მეცნიერებები სტომატოლოგიაში-II ძირითადი 4     DEN2001; DEN2003
DEN3003 თერაპიული სტომატოლოგია 2 (კარიესოლოგია) ძირითადი 4     DEN2006
GEO3011* ქართული ენა / არჩევითი საგანი ძირითადი 5     GEO2010
NMED3005* ჯანდაცვის სამართლებრივი ასპექტები ძირითადი 2     არა
MED3007 კვლევის მეთოდოლოგია და ბიოსტატისტიკა ძირითადი 2     MED5019
MED3009 ეპიდემიოლოგია და პროფილაქტიკური მედიცინა ძირითადი   2   არა
DEN3007 ქირურგიული სტომატოლოგია 2 (პირის ღრუს მედიცინა ) ძირითადი   5   DEN2008
DEN3002 კლინიკური სამედიცინო მეცნიერებები სტომატოლოგიაში-III ძირითადი   4   DEN2003
DEN3004 თერაპიული სტომატოლოგია 3 (ენდოდონტიის პროპედევტიკა) ძირითადი   5   DEN3003
DEN3006 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია- I (კარიესოლოგია-ენდოდონტია) ძირითადი   5   DEN3003
DEN3008 ორთოპედიული სტომატოლოგია - I (პროპედევტიკა) ძირითადი   4   DEN2002
DEN3010 კომუნიკაცია და გუნდური მუშაობა სტომატოლოგიურ კაბინეტში ძირითადი   2   MEDC1003; NMED2014
GEO3016 ქართული ენა IV / არჩევითი საგანი ძირითადი   5   GEO3011
ჯამური ECTS კრედიტი (ძირითადი კურსები) 30 25 55  
ჯამური ECTS კრედიტი (არჩევითი კურსები) 5* 4/5* 4/10*  
მე-3 წლის ჯამური ECTS     60  
კოდი კურსის დასახელება ძირითადი I სემ II სემ ECTS წინაპირობა
DEN4001 ორთოპედიული სტომატოლოგია 2 (მოუხსნელი კონსტრუქციები) ძირითადი 4     DEN3008
DEN4003 კლინიკური სამედიცინო მეცნიერებები სტომატოლოგიაში-IV ძირითადი 4     MED1006
DEN4005 თერაპიული სტომატოლოგია 4-პრეკლინიკური ენდოდონტია ძირითადი 7     DEN3004
DEN4007 თერაპიული სტომატოლოგია 4-პრეკლინიკური ენდოდონტია ძირითადი 4     DEN3007
DEN4009 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია 2 (პირის ღრუს ლორწოვანის დაავადებები და ინფექციები) ძირითადი 6     DEN3006
DEN4011 ორთოდონტია და ყბაკბილთა ორთოპედია 1(პროპედევტიკა) ძირითადი 3     DEN2002
DEN4013 მტკიცებულებაზე დაფუძნებული სტომატოლოგია ძირითადი   2   MED3007
DEN4002 კლინიკური სამედიცინო მეცნიერებები სტომატოლოგიაში-V ძირითადი   5   DEN2001, DEN2003
DEN4004 ორთპედიული სტომატოლოგია 3 (მოუსხნელი კონსტრუქციები) ძირითადი   5   DEN4001
DEN4006 ორთოდონტია და ყბაკბილთა ორთოპედია II (დიაგნოსტირება და ორთოდონტიული აპარატები) ძირითადი   5   DEN4011
DEN4008 თერაპიული სტომატოლოგია 5 (პაროდონტოლოგიის პროპედევტიკა) ძირითადი   4   DEN4005
DEN4010 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა სტომატოლოგიაში ძირითადი   4   NDEN2010
DEN4012 გერიატრიული სტომატოლოგია ძირითადი   3   DEN2005; DEN2002
ჯამური ECTS კრედიტი (ძირითადი კურსები) 30 26 56  
ჯამური ECTS კრედიტი (არჩევითი კურსები) 0 4 4  
მე-4 წლის ჯამური ECTS     60  
კოდი კურსის დასახელება ძირითადი I სემ II სემ ECTS წინაპირობა
DEN5001 თერაპიული სტომატოლოგია - VI (კინიკური პაროდონტოლოგია) ძირითადი 4     DEN4010
DEN5003 ორთოდონტია და ყბაკბილთა ორთოპედია III (ქალა სახის ანომალიები) ძირითადი 4     DEN4006
DEN5005 ყბასახის ონკოლოგია და პროთეზირება ძირითადი 4     DEN4007
DEN5007 ორთოპედიული სტომატოლოგია - IV (მოსახსნელი კონსტრუქციები) ძირითადი 4     DEN4004
DEN5009 სასამართლო მედიცინის საფუძვლები ძირითადი 3     DEN3001, DEN3002, DEN3011
DEN5011 ქირურგიული სტომატოლოგია IV (პერიოქირურგია) ძირითადი 4     DEN4007
DEN5013 სტომატოლოგიური კაბინეტის მართვის საფუძვლები ძირითადი 2     DEN3010
DEN5015 კლინიკური ფარმაკოლოგია სტომატოლოგიაში ძირითადი 3     DEN2001-2003
DEN5002 თერაპიული სტომატოლოგია VII (პირიღრუს ლორწოვანი გარსის ინფექციები და დაავადებები) ძირითადი   4   DEN5001
DEN5004 ბავშვთა ასაკის პირის ღრუს და ყბასახის ქირურგია ძირითადი   3   DEN5011
DEN5006 ორთოდონტია და ყბაკბილთა ორთოპედია V (მოზრდილთა ორთდონტია) ძირითადი   4   DEN5003
DEN5008 პირის ღრუს იმპლანტოლოგია ძირითადი   3   DEN5011
DEN5010 სტომატოლოგიური სამეცნიერო პროექტი ძირითადი   10   DEN4013
DEN5012 კლინიკური პრაქტიკა ძირითადი   8   DEN5001; DEN5007; DEN5011; DEN5013
ჯამური ECTS კრედიტი (ძირითადი კურსები) 28 32 60  
ჯამური ECTS კრედიტი (არჩევითი კურსები) 0 0 0  
მე-5 წლის ჯამური ECTS     60  
* უცხო ქვეყნის მოქალაქესთვის ქართული ენა სავალდებულოა. საქართველოს მოქალაქეს აქვს უფლება აირჩიოს ნებისმიერი არჩევითი საგანი.
 

კლინიკური პრაქტიკა

პროგრამის X სემესტრში გათვალისწინებული კლინიკური პრაქტიკა მოიცავს სტომატოლოგიის საკვანძო მიმართულებებს, კერძოდ: თერაპია, ორთოპედია, პირის ღრუს ქირურგია. ასევე, ეს კურსი მოიცავს სტომატოლოგიური კაბინეტის მართვის პრატიკულ ნაწილს. კურსის ფარგლებში ხდება უკვე არსებული თეორიული ცოდნის და სიმულაციურ გარემოში ათვისებული პრაქტიკული უნარების განმტკიცება კლინიკურ გარემოში რეალურ პაციენტთან და სტომატოლოგიურ გუნდთან.

 

პორტფოლიო

პროგრამა, ასევე, ორიენტირებულია პერსონალურ და პროფესიულ განვითარებაზე. ამ თვალსაზრისით სწავლის განმავლობაში სტუდენტის აქტივობები და მიღწევები გროვდება პორტფოლიოში, რომელიც სტუდენტზე ორიენტირებულია და მუდმივი უკუკავშირის მეშვეობით ხელს უწყობს მის პროფესიულ ზრდას და ახდენს ექიმი-სტომატოლოგის ძირითადი კომპეტენციების, თვითშეფასების და მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის უნარის შეფასებას. აღნიშნული ფორმატი იძლევა სტუდენტის მაფორმატირებელი შეფასების საშუალებას და უზრუნველყოფს რეგულარულ უკუკავშირს პედაგოგს და სტუდენტს შორის. პორტფოლიო მოიცავს სამ სხვადასხვა მიმართულებას:


1. სტუდენტის კურიკულუმგარეშე აქტივობა, სადაც აისახება სტუდენტის მიღწევები; კონფერენციის, ტრენინგის და სხვა აქტივობის სერთიფიკატები; საუნივერსიტეტო ღონისძიებებში ჩართულობის და დამატებითი კლინიკური აქტივობა.
2. ქეისის წარდგენა - თითოეული სტუდენტი ვალდებულია სემესტრში ერთხელ კლინიკური ვიზიტების ან პრაქტიკის დროს დაამუშაოს ერთი რეალური კლინიკური შემთხვევა და წარადგინოს მენტორის და კომისიის წინაშე.
3. სტუდენტის თვითშეფასება - სემესტრში ერთხელ პედაგოგები აფასებენ თავის სტუდენტებს, ხოლო სტუდენტი ახდენს თვითშეფასებას. პედაგოგების შეფასების შეჯამების საფუძველზე ტუტორი აკეთებს უკუკავშირს და უსახავს განვითარების გეგმას თითოეულ სტუდენტს. გარდა ამისა, მენტორი ავსებს ინფორმაციას კონკრეტული სტუდენტის კლინიკურ პრაქტიკაზე აქტივობის შესახებ.

 

არჩევითი კომპონენტი

პროგრამა ძირითადი სასწავლო კურსების გარდა უზრუნველყოფს დარგობრივ და არადარგობრივ არჩევით კურსებს. მათ შორის ისეთს რომლებიც სიახლეს წარმოადგენს საქართველოში სტომატოლოგიური განათლებისათვის, როგორიცაა „ერგონომიკა სტომატოლოგიაში“, „დენტალური იმპლანტაცია“, „სტომატოლოგიაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება“, „ლაზეროთერაპია და დენტალური ფოტოგრაფია“.

 
 

სწავლის შედეგები


პროგრამის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის მიზნებს, მისი სავალდებულო სასწავლო კომპონენტების შინარსს, პროგრამის შემუშავებისას გათვალისწინებული ეროვნული თუ საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის ანალიზის მიგნებებს, სტომატოლოგიური განათლების ევროპული ასოციაციის დარგობრივი დოკუმენტით გათვალისწინებულ კომპეტენციებს და ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მოთხოვნებს დიპლომირებული სტომატოლოგის კვალიფიკაციასთან მიმართებით.

პროგრამის სწავლის შედეგები დაჯგუფებულია ოთხი ძირითადი მიმართულების მიხედვით:

PROFESSIONALISM SAFE AND EFFECTIVE CLINICAL PRACTICE PATIENT-CENTERED CARE DENTISTRY AND SOCIETY
Ethics,Effective leadership and communication, Regulation and accountability, Critical self-assessment Understanding biological processes in the body,Bio-medical basics of oral health Behavior management, Clinical information gathering and diagnosis, Treatment planning, establishing and maintaining oral health Public health problems, Need to promote healthcare, Importance and limitations of behavior change
Knowledge, skills and responsibilities developed by the graduate in professional and business ethics, effective communication with the patient, his/her carer, dental team members and other healthcare professionals, knowledge of field rules and professional accountability, identification of critical awareness of their own capacity to distinguish the skills section Development of in-depth knowledge of the systemic basis of the body's diseases and the scientific basis of the dental field, the evaluation of evidence-based information and decision-making skills, the implementation of effective clinical management in patient care Clinical data collection and defines development of abilities of differentiated diagnosis, treatment planning for the patient with various needs and development of theoretical basis and practical/clinical skills for oral health maintenance. In-depth study of the public effects of oral health care and their impact on their quality of life, the development of professional advocacy skills for a healthy lifestyle, and a broader understanding of the effects of one's own professional activities.

Besides field related domains, general outcomes, defining cross-curricular competencies, such as abilities to manage, analyze and synthesize information, renew learning and react to changed situations are described in Domain of General Outcomes.

 

პროფესიონალიზმი

ეთიკა

აღიარებს საზოგადოების წევრების ჯანმრთელობის დაცვას, როგორც საკუთარ პროფესიულ პრივილეგიას - ესმის ჯანმრთელობის დაცვის ეთიკური პრინციპები და მოქმედებს მათ შესაბამისად ნებისმიერ დროსა და სიტუაციაში, პაციენტის საჭიროებისა და მისი ინტერესების პრიორიტეტის გათვალისწინებით. სამეცნიერო კვლევის წარმართვისას მოქმედებს მისი ეთიკური პრინციპების დაცვით, ითვალისწინებს სამეცნიერო ობიექტურობის, ვალდურობის, მიუკერძოებლობის, აკადემიურ პატიოსნების ღირებულებებს

ეფექტური ლიდერობა და კომუნიკაცია

ავლენს ლიდერულ თვისებებს სტომატოლოგიური გუნდის ხელმძღვანელობისას, განსაზღვრავს საქმიანობის სამოქმედო სტრატეგიას, მიზნებსა და ამოცანებს, მართავს ცვლილებებისათვის აუცილებელ რესურსებს. განმარტავს გუნდის ყველა წევრის როლს უსაფრთხო და ეფექტური სტომატოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფაში პრაქტიკაში დამკვიდრებულ სტანდარტებისა და ეთიკური პრინციპების დაცვის ჩათვლით. ეფექტურად ურთიერთობს, იღებს და აზიარებს იფორმაციას სპეციალისტებთან თუ არასპეციალისტებთან, ვერბალურად თუ წერილობით, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, პროფესიული კომუნიკაციის მიღებული ფორმის დაცვით

რეგულირება და ანგარიშვალდებულება

იცნობს ჯანდაცვის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირებას სტომატოლოგიური პრაქტიკის ყველა ასპექტში (ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა, ინფექციების პროფილაქტიკისა და კონტროლის პროცედურები, მონაცემთა დაცვა, მაიონებელი გამოსხივების გამოყენება) იცავს და ითვალისწინებს მარეგულირებელი სისტემის მოთხოვნებს

კრიტიკული თვითშეფასება

ავლენს კრიტიკული თვითშეფასებისა და კოლეგების შეფასების გაზიარების უნარებს და მათ შედეგად, აცნობიერებს, თუ როდის უნდა მიმართოს დახმარებას ან რჩევას. სწორად განსაზღვრავს საკუთარი შესაძლებლობების ზღვარს. ავლენს პროფესიულ პასუხისმგებლობას თავის ქმედებებსა და გადაწყვეტილებებზე.

 

უსაფრთხო და ეფექტური კლინიკური პრაქტიკა

ორგანიზმში მიმდინარე ბიოლოგიური პროცესების გაცნობიერება

აცნობიერებს ორგანიზმში მიმდინარე ბიოლოგიურ პროცესებს მოლეკულურ, ორგანულ და ორგანიზმულ დონეზე. მტკიცებულებათა საფუძველზე, უახლესი ცოდნის გათვალისწინებით, განსაზღრავს ადამიანის ორგანიზმის სტრუქტურასა და ფუნქცებში ცვლილებების მიზეზებს და მექანიზმებს სხვადასხვა დაავადების შემთხვევაში.

პირის ღრუს ჯანმრთელობის ბიო-სამედიცინო საფუძვლები

იცის პირის ღრუსთან დაკავშირებული ბიომედიცინის მეცნიერული საფუძვლები. აცნობიერებს სხვადასხვა სისტემური დაავადებების ეტიოლოგიასა და პათოგენეზს და აღწერს მათ კავშირს პირის ღრუსა და ყბა-სახის არეში მიმდინარე მწვავე და ქრონიკულ მდგომარეობებთან. არსებული ცოდნის საფუძველზე, ფარმაკოთერაპიის ჩათვლით, შეუძლია დაავადებების დიაგნოსტირება და მართვა.

აღწერს თავის ქალას და სახის ნორმალურ ზრდას და პირის ღრუს ქსოვილების განვითარებას, ასაკობრივი ცვლილებების გათვალისწინებით. კლინიკური პროცედურებისას იცავს ინფექციის კონტროლისა და რადიაციული უსაფრთხოების ძირითად პრინციპებსა და ინსტრუქციებს.

სტომატოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკისათვის აფასებს და იყენებს სათანადო ვიზუალიზაციის მეთოდების შედეგებს ადეკვატურად რეაგირებს და მართავს გადაუდებელ შემთხვევებს სამედიცინო და სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში. იცის სტომატოლოგიური მასალების მახასიათებლები, მათი გამოყენების უპირეტესობები და შეზღუდვები, გამოყენებასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი საკითხების ჩათვლით.

 

პაციენტზე ორიენტირებული მოვლა

ქცევის მართვა

შეუძლია პაციენზე ძალადობისა და უგულვებელყოფის კვალის გამოვლენა და ახდენს სათანადო რეაგირებას. აცნობიერებს პირის ღრუს ჯანმრთელობის ზეგავლენას ზოგად ჯანმრთელობასა და სიცოცხლის ხარისხზე, აანალიზებს ზოგად და პირის ღრუს ჯანმრთელობაზე მოქმედ რისკ-ფაქტორებს და ქცევითი მეცნერებების ცოდნის გამოყენებით ახორციელებს ეფექტურ კომუნიკაციას პაციენტებთან ქცევის ცვლილებასთან დაკავშირებით, მათი ასაკის, მდგომარეობის და საჭიროების გათვალისწინებით მართავს პირის ღრუს ჯანმრთელობას ასაკის, მდგომარეობისა და განსაკუთრებული საჭიროების გათვალისწინებით.

კლინიკური ინფორმაციის შეგროვება და დიაგნოსტიკა

სათანადოდ აანალიზებს და აღიქვამს პაციენტის ჩივილებს, გენეტიკურ, სოციალურ და სტომატოლოგიურ ისტორიას, შეუძლია პაციენტის ისტორიის სრულყოფილი შევსება. ახორციელებს პირის ღრუს რბილი და მაგარი ქსოვილების პირ-შიგნითა და პირგარეთა გამოკვლევას, საჭიროებისამებრ იყენებს დამატებით დიაგნოსტიკურ მეთოდებს და მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე სვამს ზუსტ დიაგნოზს.

მკურნალობის დაგეგმვა, მკურნალობა და შედეგის შენარჩუნება

მკურნალობის დაგეგმვისა და მკურნალობის პროცესში, ითვალისწინებს თითოეული პაციენტის ასაკს, ინდივიდუალურ და სპეციალურ საჭიროებებს, მოთხოვნილებებსა და 11 ღირებულებებს. განსაზღვრავს ფსიქო-სოციალურ ფაქტორებს, რომლებსაც შეუძლიათ მკურნალობის დაგეგმვის, სამედიცინო დახმარების და შემდგომი დაკვირვების გართულება.

იცის და იყენებს ადრეული და დიფერენციული დიაგნოსტიკის კლინიკურლაბორატორიულ და ინსტრუმენტულ მეთოდებს სტომატოლოგიის მიმართულებით. ასრულებს პირდაპირ და არაპირადაპირ რესტავრაციებს, ახდენს კბილთა მწკირვის ფუნქციურ, ესთეტიკურ აღდგენას და წარუმატებელად დამზადებული კონსტრუქციების შეცვლას. აფასებს მკურნალობის შედეგს, ადგენს მონიტორინგის და მიღებული მკურნალობის შედეგის შენარჩუნების პროგრამას, რომელშიც საჭიროებისამებრ რთავს სტომატოლოგიური გუნდის და სამედიცინო სფეროს სხვა სპეციალისტებს.

ასრულებს ინფილტრაციულ და რეგიონულ ანესთეზიას ქირურგიული და არაქირურგიული პროცედურების ჩატარების მიზნით და მართავს პოტენციურ გართულებებს. ახორციელებს ექსტრაქციას, გეგმავს და ახორციელებს დენტალურ იმპლანტაციას. შეიმუშავებს სტრატეგიებს პაციენტის პირის ღრუს ჯანმრთელობის შენარჩუნების მიზნით. ახორციელებს პროფილაქტიკურ პროცედურებს და მინიმალურ ინვაზიურ პროცედურებს პირის ღრუს რბილი და მაგარი ქსოვილების დაავადებების პრევენციისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით.

 

სტომატოლოგია და საზოგადოება

აცნობიერებს დემოგრაფიის და ჯანმრთელობის ტენდენციებს ეროვნული და მსოფლიო ჯანდაცვის სისტემის კონტექსტში - პოლიტიკური , სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორების გავლენას საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე, ითვალისწინებს საზოგადოებაში ჯანმრთელობის დაცვის პოპულარიზაციის აუცილებლობას, აანალიზებს სტომატოლოგიური დახმარების როლს პირველად ჯანდაცვაში.

იცნობს პირის ღრუსა და სისტემურ დაავადებებს, მათთან ასოცირებულ რისკფაქტორებთან ერთად, რომლებიც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის აღიარებულ პრობლემებს წარმოადგენენ. აცნობიერებს ქცევის ცვლილების მნიშვნელობასა და შეზღუდვებს მოსახლეობის დონეზე და აანალიზებს მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის პროფესიული ადვოკატირების მნიშვნელობას დაავადებების პრევენციისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის საქმეში

აფასებს ზოგად და პირის ღრუს ჯანრთელობასთან დაკავშირებულ პოლიტიკას ჯანდაცვის სფეროში, განსაზღვრავს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საუკეთესო პოლიტიკებისა და სტრატეგიების მაგალითებს, აფასებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ღონისძიებებს თანაბარი ხელმისაწვდომობის, ხარისხისა და შედეგების თვალსაზრისით.

 

ზოგადი კომპეტენციები

ზოგადი კომპეტენციები
ანალიზისა და სინთეზის უნარი
ინფორმაციის მართვის უნარი
პრობლემის გადაწყვეტის, კრიტიკული აზროვნების და გადაწყვეტილების მიღების უნარები
დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი
სწავლის/ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი
ახალ სიტუაციებთან ადაპტირების (შეგუების) შესაძლებლობა

 
 

სწავლება-სწავლის მეთოდების კატალოგი


პროგრამაში გამოყენებული სწავლების მეთოდოლოგია ახდენს თეორიული და პრაქტიკული სწავლების ინტეგრირებას, პრაქტიკული და კლინიკური უნარ-ჩვევების განვითარებას ლაბორატორიულ, სიმულაციურ და კლინიკურ გარემოში. თითოეული სასწავლო კურსის ან მოდულის სწავლების მეთოდიკა შეესაბამება კონკრეტული დისციპლინის მიზნებს და სწავლების მოსალონდნელ შედეგებს. მეთოდოლოგიის შერჩევის დროს, ასევე გათვალისწინებულია საგნის შინაარსი, ფორმატი და სპეციფიკური მახასიათებლები.

ინტერაქტიული ლექციები, სემინარები, პრაქტიკული და ლაბორატორიული სწავლებები იქნება სასწავლო პროცესის ძირითადი კომპონენტები სემინარების დროს. გამოყენებულ იქნება ახსნის, დისკუსიის, ილუსტრაციის, ინდუქცია/დედუქციის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების, სინთეზის და ანალიზის მეთოდები . სწავლების საწყის ეტაპზე, კლინიკური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება მოხდება შესაბამისი სიმულატორების, მანეკენების და ექიმს და პაციენტს შორის როლური თამაშების გამოყენებით. შემდეგში, უნარების დახვეწა მოხდება კლინიკურ გარემოში, სტუდენტის უშუალო ჩართულობით და კონტაქტით პაციენტის სავარძელთან, მისი შემოწმებით და მკურნალობით.

პროგრამის მიზნების მისაღწევად, შემდეგი მეთოდოლოგია იქნება გამოყენებული:

Lecture

A creative process in which a lecturer and a student are involved simultaneously. The main purpose of the lecture is to understand the basic provisions of the training course. The lecture can be didactic or interactive. In addition, it is important to provide the correct definitions, guidelines and assumptions and to creatively analyze key issues, facts and ideas. The lecture provides a scientific and logical delivery of the basic provisions of the subject, which is not laden with unnecessary details. Therefore, it is logically planned and conducted. In addition, the lecturer uses facts, examples, tables, drawings, and other visual material to illustrate his or her thought and material. The lecture provides an accurate analysis of the dialectical process in science and is based on the student's ability to think freely in a specific environment, understanding basic scientific problems and clinical value. The lecture can include the following activities: demonstration, discussion, induction, deduction, analysis and synthesis.

Seminar

a student or a group of students performs specific activities (based on acquired knowledge), obtains and processes additional information, etc. It includes speeches, discussions, conclusions.

Presentation

is the process of presenting a specific topic to the audience in a limited time. It is usually a demonstration, designed to inform, persuade, or deserve kindness. It can be performed individually, in pairs or in groups. A presentation in interdisciplinary modules is integrated. This method helps to develop communication skills and to understand one issue in different disciplines.

Problem-based learning – PBL

The session involves 7-10 students working around one problem under the supervision of a facilitator. Effective teamwork is an important part of PBL, as well as finding resources independently, setting one’sown learning goals, being able to learn independently and presenting own conclusions to the group, helping the student to apply knowledge in practice and develop communication skills. This method is used in the disciplines of life sciences and it facilitates the clinical integration of interdisciplinary medical knowledge. This method also promotes the development of analytical thinking skills as well as the skills of analysis, synthesis, teamwork and independent learning. In addition, student develops collaborative skills for study, work, clinical reasoning and decision making, as well as participation in medical discussions and communication with colleagues and professionalism.

Case-based Learning / Case-based discussion (CBL, CBD)

s an active method where students read and discuss complex, evidence-based clinical cases or standard patients. Students work in small groups to prepare thematic assignments and solve specific problems. Under the supervision of a lecturer, students review the case, generate ideas during a brainstorming, diagnose, determine additional examination and establish a treatment plan. The method develops the following skills: teamwork, clinical reasoning, analysis and synthesis.

Laboratory work

Independent practical application of theoretical knowledge in a non-clinical setting. The student works with a microscope and with various laboratory equipment and independently carries out the experiment, works on the dissecting of cadavers and provides the lab report. This method encourages the development of practical skills and precisely working skills with the equipment.

Teaching in a simulated environment(TSE)

Training in an environment close to reality, where anatomical molds, cadavers, simulated mannequins, phantoms, simulated mock or interactive (Body Interct)patient are used. In this case, students master both knowledge and clinical skills, perform manipulations, as well as role-play where students perform the roles of a doctor and a patient.

Teaching in a clinical environment (TCE)

Clinical visits are conducted during the first two years when the student simply attends and observes the process, and from the third year begins as a clinical rotation at the clinic when the student attends and in some cases participates (within the limits allowed) in the process; In the fifth year, clinical practice is intensively involved in the process under the supervision of a supervisor. In the case of clinical rotations and clinical practice, training with the patient in bed is often used.
 
 

შეფასების სისტემა


თითოეული სასწავლო კურსის შეფასების მეთოდები და შეფასების კომპონენტები შესაბამისობაშია აღნიშნული კომპონენტის მიზნებთან და ლოგიკურ ბმაშია პროგრამის სწავლის შედეგებთან. ცოდნის და უნარების შესაფასებლად გამოიყენება ზეპირი და/ან წერილობითი გამოცდები. პროგრამაში გამოყენებულია როგორც განმავითარებელი, ასევე შემაჯამებელი შეფასება.

Assessment of Practical Activity

The student will work on phantom models, perform syllabus-defined manipulations and will be assessed according to the accuracy and quality of the manipulation. This method helps to develop the student's practical skills.

Assessment of Directly Observed Procedural Skills(DOPS)

The student will perform a specific manipulation (e.g. measuring blood pressure). The student's ability to perform clinical manipulation in an accurate sequence and with quality will be assessed. The method can be used both in clinical and simulation settings.

Mini-Clinical Examination (Mini-CEX)

Performed in a clinical setting (simulation or patient care) within student’s individual work with the patient, during which the student manages the patient from start to finish. Skills of medical interviewing, completing medical history, physical examination, confidentiality, adequate risk assessment, planning future examinations and treatment directions, and self-efficacy and patient referral are assessed.

Objectively Structured Clinical Exam OSCE

Conducted in a simulated environment to assess practical clinical skills and clinical thinking on mannequins, phantoms, simulated and standardized patients. The test must include at least 10 stations. It is permissible to integrate different clinical subjects.

Objectively Structured Practical Exam OSPE

Conducted to assess skills in working with microscopes and laboratory equipment in biomedical subjects. This method also assesses students’ skills to correctly identify drugs.

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით:

WEEKLY ACTIVITIES MIDTERM OR BLOCK EXAM FINAL EXAM
written assignments, verbal and written quizzes, problem-based learning, case-based learning, presentation MCQ determined individually for each course or module
0-40 points 0-20 points 0-40 points

A student receives credit if he/she accumulates 51 points out of 100 points and crosses the appropriate threshold imposed by the course

სტუნდეტის ცოდნის შეფასების სისტემა

ქულა შეფასება
91-100 (A) ფრიადი
81-90 (B) ძალიან კარგი
71-80 (C) კარგი
61-70 (D) საშუალო
51-60 (E) დამაკმაყოფილებელი
41-50 (FX) ვერ ჩააბარა - სტუდენტ აქვს გამოცდის გადაბარების უფლება
0-40 (F) ჩაიჭრა - სტუდენტს კურსი/ბლოკი ახლიდან აქვს გასავლელი
 
 

სასწავლო სივრცე


ბაუ კამპუსი

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ფუნქციონირებს ახალ შენობაში კარგად აღჭურვილი აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, სასწავლო ლაბორატორიებით და ბიბლიოთეკით. თანამედროვედ აღჭურვილი ინფრასტრუქტურა და პარტნიორ კლინიკებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობები უზრუნველყოფს კლინიკურ-პრაქტიკული და სამეცნიერო-კვლევითი უნარების განვითარებას.

კამპუსის სასწავლო ფართში განთავსებულია 9 სასწავლო და 1 კვლევითი ლაბორატორია, ასევე სიმულაციურ გარემოში სწავლებისათვის განკუთვნილი კლასები:

- მიკრობიოლოგიის და იმუნოლოგიის ლაბორატორია;
- ფარმაკოგენეტიკის ლაბორატორია და რეალური დროის PCR ლაბორატორია;
- ციტოლოგიისა და ჰისტოლოგიის და ფიზიოლოგიის ლაბორატორია;
- ბიოქიმიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორია;
- კლინიკური და პროფესიული სტომატოლოგიური უნარების ლაბორატორია;
- სტომატოლოგიური პროთეზების ტექნიკური ლაბორატორია;
- სტომატოლოგიური კლინიკის სიმულაციური ლაბორატორია;
- ანატომიისა და PBL/CBL კლასი;
- OSCE-ის ცენტრი;
- ანატომიური კვეთის ლაბორატორია;

 

სტომატოლოგიური ლაბორატორიები

კლინიკური და პროფესიული სტომატოლოგიური უნარების ლაბორატორია, რომელსაც გააჩნია 30 სტუდენტის ტევადობა, წარმოადგენს საშუალებას სადაც სტუდენტებს შეუძლიათ განავითარონ თავიანთი პრაქტიკული უნარები და შეისწავლონ სტომატოლოგიის პროფესიული პროცედურები კლინიკური პრაქტიკის გავლამდე. ლაბორატორიაში არის კამერების სისტემები, რომელთაც შეუძლიათ ჩაწერონ მაღალი რეზოლუციის მქონე სურათები. გარდა ამისა, ლექტორების მიერ განხორციელებულ მანიპულაციებს აქვს მაღალი ხარისხის ჟღერადობა. პრაქტიკული სამუშაო მაგიდა აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიის სტომატოლოგიური მოწყობილობებით და ავტომატური LCD მონიტორის სისტემებით. ლექციის მსვლელობისას, სტუდენტებს ერთდროულად შეუძლიათ თვალი ადევნონ, მოისმინონ და გაიმეორონ თავიანთ მაგიდაზე ლექტორების მიერ შესრულებული მანიპულაციები. ლაბორატორიაში სულ 30 ფანტომია. წინასწარ განსაზღვრული მკურნალობის გეგმების შესაბამისად სტუდენტებს საშუალება აქვთ გამოიმუშაონ პროფესიული ცოდნა და უნარები, ფანტომებზე საჭირო მანიპულაციების ჩატარების გზით. გარდა ამისა, სტუდენტები შეისწავლიან ერგონომიულ სამუშაო პოზიციებს, რათა იმუშაონ სწორ მდგომარეობაში.

სტომატოლოგიური პროთეზების ტექნიკური ლაბორატორია საშუალებას იძლევა სტუდენტებმა შეისწავლონ მოუხსნელი და მოსახსნელი კონსტრუქციების ლაბორატორიული ეტაპები, რომელიც მზადდება პაციენტისთვის რეალურ მოდელებზე. აღნიშნულ ლაბორატორიაში არის ასევე სატექნიკო ლაბორატორიული დანადგარები რომელიც აღჭურვილია ბოლო თაობის ტექნოლოგიებით, სადაც ერთზე მეტ სტუდენტს შეეძლება კომფორტულად მუშაობა, დაკვირვება და პრაქტიკის მიღება საანაბეჭდო მასალებზე, პლასტმასზე, ცვილზე, მეტალზე, აკრილისა და კერამიკულ მასალებზე.

სტომატოლოგიური კლინიკის სიმულაციური ლაბორატორია სტუდენტებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ პაციენტთან კომუნკიკაცია კლინიკაში პაციენტის მკურნალობამდე, მათ ასევე შეუძლიათ შეიძინონ კლინიკური უნარები სიმულაციური თამაშებით, ეს ლაბორატორია არის ნამდვილი სტომატოლოგიური პრაქტიკის ანალოგი. აღნიშნულ ლაბორატორიაში, სტუდენტები ისწავლიან სტერილიზაციას, განივითარებენ კომუნიკაციის უნარს სიმულაციურ პაციენტებთან ურთიერთობით. სტუდენტის კლინიკაში გაგზავნამდე მათი კომპეტენციები შეფასდება OSCE-ისა და DOPS-ის მეშვეობით.

 

ბაუ საუნივერსიტეტო სტომატოლოგიური კლინიკა

კლინიკული როტაციები და კლინიკური პრაქტიკა ტარდება საუნივერსიტეტო კლინიკაში რომელიც აღჭურვილია 4 თანამედროვე სტომატოლოგიური დანადგარით, სადაც შესაძლებელია ნებისმიერი სტომატოლოგიური მანიპულაციის ჩატარება, გარდა ამისა საუნივერსიტეტო კლინიკაში ფუნქციონირებს დენტალური რენტგენი რომელიც საშუალებას იძლევა მოხდეს რეალურ პაცინეტებზე სადიაგნოსტიკო რენტგენის გადაღება,განხილვა, მკურნალობის დაგეგმვა და შემდგომ სამკურნალო პროცედურების ჩატარება, საუნივერსიტეტო კლინიკაში დაცულია სტერილიზაციის თანამედროვე სტანდარტები, რომელიც ხორციელდება შესაბამისი ინსტრუმენტების შეფუთვისა და სასტერილიზაციო ავტოკლავის აპარატის გამოყენებით, გარდა ამისა კლინიკა მომარაგებულია სტომატოლოგგიის ყველა მიმართლების შესაბამისი ინსტრუმენტებითა და მასალებით. კლინიკური პრაქტიკა ასევე ტარდება უნივერსიტეტთან აფილირებულ საბაზო კლინიკებში.