რეგისტრაცია

აკრედიტაცია და ასოციაციების წევრობა

ინსტიტუციური ავტორიზაცია


ავტორიზაცია სავალდებულოა ყველა უნივერსიტეტისთვის, რათა დაუშვას საგანმანათლებლო საქმიანობა და გასცეს სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ეროვნული ავტორიზაცია არის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმი, რომელსაც ახორციელებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - NCEQE. ავტორიზაცია არის ინსტიტუციური შეფასება, რომელიც განსაზღვრავს დაწესებულების შესაბამისობას ავტორიზაციის სტანდარტებთან. ავტორიზაციის პროცესი განსაზღვრავს დაწესებულების თავსებადობას შემდეგ სტანდარტებთან:

ა) უმაღლესი სასწავლებლის მისია და სტრატეგიული განვითარება;
ბ) უმაღლესი სასწავლებლის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა;
გ) საგანმანათლებლო პროგრამები;
დ) უმაღლესი სასწავლებლის პერსონალი;
ე) სტუდენტები და მათი დამხმარე სამსახურები;
ვ) კვლევა, განვითარება ან/და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა;
ზ) მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები;

უნივერსიტეტს ავტორიზაცია მიენიჭა 6 წლის ვადით 2028 წლამდე.

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაცია


აკრედიტაცია არის გარე ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმის სახეობა, რომლის მიხედვითაც ოპერაციული საგანმანათლებლო პროგრამები ფასდება გარე ორგანოს მიერ, რათა დადგინდეს საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობა უმაღლესი განათლების აკრედიტაციის სტანდარტებთან. აკრედიტაციის პროცესში ექსპერტთა პანელი ადგენს საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისობას შემდეგ სტანდარტებთან:

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები, სწავლის შედეგები და მათი შესაბამისობა პროგრამასთან
2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზაცია, პროგრამის დაუფლების ადეკვატური შეფასება
3. სტუდენტთა მიღწევები და მათთან ინდივიდუალური მუშაობა
4. სასწავლო რესურსების უზრუნველყოფა
5. სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების შესაძლებლობა

უნივერსიტეტში ყველა საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია 7 წლით.

 

მედიცინის პროგრამის აკრედიტაცია WFME-ს მიერ


ბაუს საერთაშორისო უნივერსიტეტის მედიცინის პროგრამას აქვს საერთაშორისო აკრედიტაცია WFME - სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის მიერ. ეს არის ჩვენი მედიცინის პროგრამის საერთაშორისო აღიარების ნიშანი ევროპასა და აშშ-ში.

WFME-ის საერთაშორისო აკრედიტაცია გვაძლევს ECFMG უფლებამოსილებას, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები უფლებამოსილნი იქნებიან ამერიკის შეერთებული შტატების სამედიცინო ლიცენზირების გამოცდებისთვის -USMLE-ისთვის და ექნებათ გააგრძელონ საექიმო საქმიანობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

 

ISO 9001:2015 სერტიფიცირება


2020 წელს ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა გაიარა სერტიფიცირება ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემებში, სამედიცინო განათლების მიმართულებით. სერტიფიკატი ISO 9001:2015 გაცემულ იქნა საერთაშორისო სასერთიფიკაციო ქსელის - IQNETის მიერ.

 

WHO-ს მსოფლიო სამედიცინო სკოლების ცნობარი


ჩვენი უნივერსიტეტი წარმოდგენილია WHO-ს მსოფლიო სამედიცინო სკოლების ცნობარში კანადის სპონსორობით. სპონსორის შენიშვნით, ამ სამედიცინო სკოლიდან მიღებული სამედიცინო ხარისხი მისაღებია კანადის პროვინციული/ტერიტორიული სამედიცინო მარეგულირებელი ორგანოებისთვის და, შესაბამისად, მისაღებია კანადის ყველა სამედიცინო ორგანიზაციისთვის.

 

ევროპის სამედიცინო განათლების ასოციაციის წევრი - AMEE


ევროპის სამედიცინო განათლების ასოციაცია (AMEE) არის მსოფლიო ორგანიზაცია, სადაც გაწევრიანებულია 90 ქვეყნის წარმომადგენელი უნივერსიტეტი. AMEE ხელს უწყობს ჯანდაცვის პროფესიებში განათლების საერთაშორისო სრულყოფილებას და ბაკალავრიატის, დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი განათლების განვითარებას.

ევროპის სამედიცინო ფაკულტეტების გაერთიანების წევრი - AMSE


AMSE ქმნის ფორუმს ევროპის მედიცინის ფაკულტეტებისთვის, რათა მოხდეს გამოცდილების გაზიარება განათლების, კვლევისა და მენეჯმენტის სფეროებში. AMSE ცდილობს ხელი შეუწყოს ევროპის სამედიცინო სკოლებს შორის თანამშრომლობას და დაამყაროს ურთიერთობები სხვა პროფესიულ, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან განათლების, კვლევისა და ჯანდაცვის სფეროში.