რეგისტრაცია

რეგულაციები სტუდენტებისთვის

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა შეესაბამება პერსონალის, სტუდენტების, მომავალ კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა და სხვა დაინტერესებული საზოგადოების/მხარეების (stakeholders) საჭიროებებსა და ინტერესებს. სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა ემყარება ხარისხის კონცეფციის ორ მნიშვნელოვან ინტერპრეტაციას, პროცესის ხარისხს და სწავლების ხარისხს.

ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის მიზანია ხარისხის უზრუნველყოფის ერთიანი კულტურის შექმნა, რომელშიც ყველა სტუდენტი, პერსონალი, როგორც აკადემიური ისე ადმინისტრაციული, მუდმივად ჩართულია და წვლილი შეაქვს სწავლება-სწავლისა და კვლევითი პროცესების გაუმჯობესებაზე. ხარისხის უზრუნველყოფის კონკრეტული პასუხისმგებლობები, რომლებიც ეკისრება პერსონალის ცალკეულ წევრებს, აღწერილია მათ ფუნქციებში. რაც შეეხება სტუდენტებს, ისინი სასწავლო კურსების, ლექტორების და ინსტიტუციური შეფასების დროს ხელს უწყობენ აქტიური როლის შესრულებას ხარისხის უზრუნველყოფის კომპლექსურ პროცესებში.

რას გულისხმობს ლექტორების შეფასება?

ყოველი სემესტრის ბოლოს სტუდენტები ავსებენ ლექტორებით კმაყოფილების კითხვარს აფასებენ კონკრეტულ სემესტრში სასწავლო კურსის განმახორციელებელ პერსონალს, რომელსაც ამუშავებს და აანალიზებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. სტუდენტების მიერ აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასება ეფუძნება შემდეგ კრიტერიუმებს: პუნქტუალობა, ორგანიზაციული უნარები, ინგლისური ენის ფლობის კომპეტენცია ლექციის ახსნის პროცესში, ლექციის ახსნის უნარი, აკადემიური იერსახე, ინტერაქცია აუდიტორიასთან, კითხვებზე ამომწურავი პასუხის გაცემით უნარი, ობიექტური შეფასების სისტემა და სხვა.

რას გულისხმობს სასწავლო კურსების შეფასება?

სასწავლო კურსების განოხრიციელების შეფასება ხორციელდება სტუდენტური გამოკითხვის მეშვეობით. ყოველის სემესტრის ბოლოს სტუდენტები ავსებენ კითხვარს, რომლის მეშვეობითაც აფასებენ სასწავლო კურსის სირთულეს, ლიტერატურით კმაყოფილებას, საკონტაქტო და დამოუკიდებელი აკადემიური დატვირთვის შესაბამისობას სასწავლო კურსისთვის მინიჭებულ კრედიტთან მიმართებით. სტუდენტთა მიერ სასწავლო კურსის შეფასების შემაჯამებელი ანგარიში თითოეულ სასწავლო კურსთან მიმართებით აისახება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დასკვნაში, რომელიც წარედგინება სკოლის საბჭოსა და საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელს, ხოლო შემდგომ, შემუშავებულ სამოქმედო გეგმასთან ერთად - უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს.

რას გულისხმობს ინსტიტუციური შეფასება?

ყოველი წლის ბოლოს სტუდენტების აფასებენ არა მხოლოდ სასწავლო, არამედ მათთვის საჭირო სხვა სერვისებს და მათ მომწოდებელ სამსახურებს. როგორიცაა მაგალითად, სტუდენტთა მომსახურებისა და კარიერული განვითარების სამსახური, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი და სხვა. გარდა სასწავლო პროცესის განხორციელების ხარისხისა, სტუდენტები აფასებენ მათ მიერ პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. რაც მთავარია, მნიშვნელოვანი გადახრების დროს რეაგირება და პროგრამის ეფექტურ ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელი პირის ან პირების ინფორმირება სასურველი მოდიფიცირებების შესახებ. სწავლის შედეგების მიღწევის შესაფასებლად სასწავლო უნივერსიტეტს განსაზღვრული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგებთან მიმართებით სამიზნე ნიშნულები. პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასებისა და ანალიზის შემდეგ უნივერსიტეტი ამზადებს პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების ანგარიშს, რომლის საფუძველზეც მოხდება პროგრამის მოდიფიცირება. ხორციელდება მიღებული შედეგების სამიზნე ნიშნულებთან დადარება-ანალიზი იმისა თუ რამდენად მიაღწიეს სწავლის შედეგებს სტუდენტებს. სამიზნე ნიშნულების გასაზღვრისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტების აკადემიური მოსწრების ანალიზსს.

რას გულისხმობს სტუდენტების აკადემიური მოსწრების ანალიზი?

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების შეფასების პროცედურის მიზანია მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გამოიკვეთოს საგანმანათლებლო პროგრამის და ცალკეული სასწავლო კურსების სწავლების ხარისხი, სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტების მომზადების დონე და შეფასებისას გამოყენებული მეთოდების ადეკვატურობა, რომელიც შესაბამისობაში მოდის საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგებთან.

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის პროცედურა შედგება სამი ფაზისაგან:

 • საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტების აკადემიური მოსწრების ანალიზის წინამოსამზადებელი პერიოდის ფაზა (მასალების შეგროვება);
 • საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ფარგლებში სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტების აკადემიური მოსწრების ანალიზის ფაზა;
 • საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ფარგლებში სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტების აკადემიური მოსწრების ანალიზის შედეგების წარდგენის ფაზა.

აკადემიური მოსწრების ანალიზის მიზანია სტუდენტების აკადემიური პროგრესის მონიტორინგი.

რას გულისხმობს სტუდენტების აკადემიური პროგრესის მონიტორინგი?

პროგრესის ანალიზი გულისხმობს სტუდენტისა და ჯგუფის აკადემიური მოსწრების საშუალო შეწონილი შეფასების (GPA) ცვლილებაზე დაკვირვებას (სემესტრულ საშუალო მოსწრების შედარებას სწავლის განმავლობაში). ვინაიდან სასწავლო კურსი მოიცავს ინტეგრირებულ საგნებს (ბლოკი) და დამოუკიდებელ საგნებს, ამიტომ შეფასება თითოეული საგნის/ბლოკის ხორციელდება ცალ-ცალკე. პროცესის გამარტივებისა და საერთო სურათის მარტივად აღქმის მიზნით სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების ქულები (E და A ქულებს შორის) ჯამდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

 • I კატეგორია- 81 და მეტი ქულა
 • II კატეგორია- 61-80 ქულა
 • III კატეგორია- 61 და ნაკლები ქულა
 • FX .41-50 ქულა
 • F 0-40 ქულა

საშუალო არითმეტიკულის მიხედვით გამოითვლება თითოეული ბლოკის/საგნის წარმატების ხარისხი.

Download PDF

პლაგიატის თავიდან არიდების მიზნით, სასწავლო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო ან/და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩართული პირების ინფორმირებას პლაგიატთან დაკავშირებით, აგრეთვე, შესაბამისი სასწავლო კურსებით, ზრუნავს აკადემიური წერის კულტურის დანერგვაზე.

უნივერსიტეტის სტუდენტთა მიერ შესრულებულ საკონფერენციო, სამეცნიერო თუ საგამოცდო ნაშრომში პლაგიატის ნიშნების აღმოჩენის მიზნით, დანერგილია პროგრამა Turnitin-ის გამოყენება. იგი წარმოადგენს პლაგიატის აღმოჩენის და ციტირების შემოწმების ონლაინ სისტემას, რომელიც ადარებს სტუდენტის ნაშრომს Turnitin– ის მონაცემთა ბაზაში არსებულ, ასევე ინტერნეტით ხელმისაწვდომ დოკუმენტებს. ის აგენერირებს ანგარიშს დოკუმენტებს შორის მსგავსების შესახებ და არის ინსტრუმენტი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება აკადემიური წერის უნარის გასაუმჯობესებლად.

როგორ მუშაობს Turnitin?

ტურნიტინი აანალიზებს წარმოდგენილ ნაშრომს და ადარებს მას:

 • მიმდინარე და დაარქივებულ ინტერნეტ რესურსებს (მათ შორის, მილიარდობით დაარქივებული ვებ – გვერდებს);
 • სტუდენტურ ნაშრომებს, რომლებიც წარდგენილია უნივერსიტეტების მიერ Turnitin–ის გამოყენებით მთელს მსოფლიოში;
 • სამეცნიერო ლიტერატურას, მათ შორის ბიბლიოთეკის მონაცემთა ბაზებს, სახელმძღვანელოებს, ჟურნალის სტატიებს და ა.შ. ახალი ამბების სტატიებს და მრავალ სხვა პუბლიკაციას.

Turitin აგენერირებს ე.წ. მსგავსების ანგარიშს (Similarity Report), სადაც ფერით გამოყოფს ტექსტის ნაწილებს, რომლებიც შეესაბამება მონაცემთა ბაზაში არსებულ სხვების ნაშრომებს ან მიუთითებს ციტატებზე, რომლებიც კოპირებულია და შესაბამისი წყარო არ არის მითითებული გამოყენებულ ლიტერატურაში.

რატომ იყენებს უნივერსიტეტი Turnitin-ის პროგრამას?

როდესაც სტუდენტი ქმნის რაიმე სახის დოკუმენტს, როგორიცაა სამეცნიერო ნაშრომი ან საგამოცდო ნაშრომი, ადვილი შესაძლებელია დაუშვათ შეცდომები გამოყენებული ლიტერატურის მითითებაში ან/და გამოყენებულ იქნას არაიდენტიფიცირებული ინტერნეტ წყაროები. Turnitin ეხმარება როგორც უნივერსიტეტს, ისე სტუდენტს აკადემიური პატიოსნების შენარჩუნებაში.

რა ხდება თუ სტუდენტის ნაშრომში დაფიქსირდა პლაგიატი?

საკონფერენციო/ სამეცნიერო ნაშრომის შემუშავების პროცესში, შესაბამისი ნაშრომის ხელმძღვანელი უზრუნველყოფს Turnitin-ის ელექტრონული სისტემის საშუალებით სტუდენტის ნაშრომის გადამოწმებას. ნაშრომის ფარგლებში, აკადემიური არაკეთილსინდისიერების ფაქტების დადგენის შემთხვევაში (დაშვებული მსგავსების კოეფიციენტის პროცენტული ზღვარის გადაჭარბებისას), ნაშრომი ეგზავნება სტუდენტს ხელახალი გადამუშავებისთვის ნაშრომის ჩასაბარებლად განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე. საგამოცდო ნაშრომის წერის შემთხვევაში, დაშვებული მსგავსების კოეფიციენტის პროცენტული ზღვარის გადაჭარბებისას, სტუდენტს გამოცდა ეთვლება ჩაჭრილად და ვალდებულია თავიდან ჩააბაროს საგანი/ბლოკი დამატებითი გამოცდების კვირაში.

თუ მაქვს შეკითხვები Turnitin- ის გამოყენების შესახებ. ვის მივმართო დამატებითი ინფორმაციისთვის?

Turnitin-ის გამოყენების შესახებ შეკითხვების შემთხვევაში ან პროგრამიდან დაგენერირებული ანგარიშის გამოსათხოვად უნდა მიმართოთ ტურნიტინის ადმინისტრატორს turnitinbau@gmail.com. -ზე.

Download PDF

1.სწავლის დაფინანსება გულისხმობს სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ შესაბამისი სასწავლო პერიოდისათვის დადგენილი სწავლის გადასახადის შემცირებას.
2.სწავლის გადასახადის შემცირება გამოიხატება საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პირისათვის ფასდათმობის შესაბამისი ოდენობის გრანტის მინიჭებაში

სწავლის დაფინანსების მოპოვების საფუძველი

1. სწავლის დაფინანსების მოპოვების საფუძველია ამ დებულებისა და რექტორის ბრძანებით განსაზღვრული წესით, საგრანტო კონკურსში კომისიის მიერ გამარჯვებულად გამოცხადება და რექტორის ბრძანების საფუძველზე გრანტის მინიჭება, გარდა ამ დებულებით დადგენილი გამონაკლისებისა.
2. წინამდებარე დებულების მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, სწავლის დაფინანსების მოპოვების საფუძველია დაფინანსების მოპოვების მსურველი პირის წერილობითი განცხადება, კომისიის მიერ ხმების სიითი უმრავლესობით პირისათვის გრანტის მინიჭების საკითხის დადებითად გადაწყვეტა და რექტორის ბრძანების საფუძველზე გრანტის მინიჭება.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, კომისიის შემადგენლობის მიმართ სრულად ვრცელდება დებულების III თავით დადგენილი მოთხოვნები.
4. სასწავლო უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის მიზნით, რექტორი უფლებამოსილია მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე უცხოელ სტუდენტებს, რომელთა სემესტრული შეფასების მაჩვენებელი (GPA) შესაბამისი სემესტრისათვის განისაზღვრება არანაკლებ 91 ქულით, მომდევნო სემესტრისათვის ბრძანებით მიანიჭოს არაუმეტეს 50%-იანი გრანტი.

საგრანტო კონკურსის ეტაპები

1. საგრანტო კონკურსი შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:
ა) საგრანტო კონკურსის გამოცხადება;
ბ) კონკურსანტების რეგისტრაცია;
გ) წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შეფასება;
დ) კონკურსანტებთან გასაუბრება და მათთან გასაუბრების შეფასება;
ე) კომისიის მიერ კონკურსანტის გამარჯვებულად გამოცხადება;
ვ)სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მიერ გამარჯვებული კონკურსანტისათვის გრანტის მინიჭება.

სწავლის დაფინანსების გაცემის პრინციპები

1. სწავლის დაფინანსების მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ საგრანტო კონკურსის გამართვის შედეგად, რომელიც ემყარება შემდეგ პრინციპებს:
ა) კომისიის ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა;
ბ)ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და გამჭვირვალობა;
გ) შეჯიბრებითობა და სამართლიანი კონკურენცია; დ) თანასწორობა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა.

საგრანტო კონკურსის გამოცხადება

1. სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით ცხადდება საგრანტო კონკურსი, რომლითაც, ამ დებულებით დადგენილი წესით, განისაზღვრება:ა) საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის წინაპირობები;
ბ) წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი;
გ) კონკურსანტის შეფასების წესი და კრიტერიუმები;
დ) გრანტის ოდენობა და ზღვრული რაოდენობა;
დ)საგრანტო კონკურსის ვადები;
ე) კომისიის შემადგენლობა;
ვ) საჩივრების განმხილველი კომისიის შემადგენლობა.
2. სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება ქვეყნდება საჯაროდ როგორც სასწავლო უნივერსიტეტის თვალსაჩინო ადგილას, აგრეთვე, ვებ-გვერდზე და სოციალურ ქსელებში. 3. სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება საჯაროდ უნდა გამოქვეყნდეს განაცხადის მიღების ვადის დაწყებამდე არაუგვიანეს 10 დღით ადრე.

წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი

1. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს:
ა) საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადება;
ბ) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
გ) სამოტივაციო წერილი;
დ) ორი სარეკომენდაციო წერილი. 2. სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით განისაზღვრება შესაბამისი საგრანტო კონკურსისათვის დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი, აგრეთვე, მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა პასუხობდეს წარმოდგენილი დოკუმენტები.

კონკურსანტის შეფასების წესი და კრიტერიუმები

1. საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, კონკურსანტი ფასდება 100 (ასი) ქულიანი სისტემით, საიდანაც 50 (ორმოცდაათი) ქულით ფასდება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, ხოლო 50 (ორმოცდაათი) ქულით ფასდება კონკურსანტთან გასაუბრება.
2. კონკურსანტის შეფასება ხორციელდება კომისიის თითოეული წევრის მიერ ინდივიდუალურად, ხოლო საბოლოო შეფასება გამოიანგარიშება ინდივიდუალური შეფასებების ჯამის კომისიის წევრთა რაოდენობაზე გაყოფის შედეგად.
3. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შეფასებისას ქულათა გადანაწილების წესი და კრიტერიუმები, აგრეთვე, გასაუბრების შეფასების წესი და კრიტერიუმები განისაზღვრება სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

გრანტის ოდენობა და ზღვრული რაოდენობა

1. საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შესაძლებელია გაიცეს 30 (ოცდაათი), 40(ორმოცი) და 50 (ორმოცდაათი) %-იანი გრანტი.
2. გამონაკლის შემთხვევებში, სასწავლო უნივერსიტეტის მარკეტინგულიმიზნებიდან ან/და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში სტუდენტთა მობილობის ხელშეწყობის ან/და სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის მიზნით, შესაძლებელია გაიცეს 100 (ასი) %-იანი გრანტი.
3. სასწავლო დაფინანსების ზღვრული რაოდენობა და კონკრეტული ოდენობის გრანტის მოპოვებისათვის აუცილებელი ქულათა რაოდენობა განისაზღვრება სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით.

გრანტის გაუქმების საფუძვლები

1. გრანტის გაუქმება გულისხმობს საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული კონკურსანტის ფინანსური შეღავათით სარგებლობის უფლების დაკარგვას.
2. გრანტის გაუქმების საფუძვლებია:
ა) საგრანტო კონკურსის ფარგლებში კონკურსანტის მიერ არასწორი ან/და ყალბი ინფორმაციის წარმოდგენა;
ბ) საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული კონკურსანტის მხრიდან დისციპლინური გადაცდომა;
გ) საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული კონკურსანტის დაბალი აკადემიური მოსწრება. 3. სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით, საგრანტო კონკურსის პირობების შესაბამისად, შესაძლებელია დადგინდეს გრანტის გაუქმების დამატებითი საფუძვლები.

გრანტის გაუქმება არასწორი ან/და ყალბი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე

1. გრანტის ამოქმედების დროის მიუხედავად, თუ დადგინდება, რომ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულმა კონკურსანტმა საგრანტო კონკურსის ფარგლებში წარმოადგინა არასწორი ან/და ყალბი ინფორმაცია, მისთვის მინიჭებული გრანტი რექტორის ბრძანებით ცხადდება ბათილად.
2. გრანტის არასწორი ან/და ყალბი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძვლით გაუქმების შემთხვევაში, სასწავლო უნივერსიტეტი უფლებამოსილია კონკურსანტისგან მოითხოვოს იმ თანხის ანაზღაურება, რომლითაც აღნიშნული გრანტის მოქმედების ვადის განმავლობაში მან მიიღო ფინანსური შეღავათი.
3. გრანტის გაუქმებასთან ერთად, სასწავლო უნივერსიტეტის შიდა ნორმატიული აქტების შესაბამისად, კონკურსანტს შესაძლებელია დაეკისროს დისციპლინური პასუხისმგებლობა.

გრანტის გაუქმება დისციპლინური გადაცდომის საფუძველზე

1. საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული კონკურსანტის მიერ დისციპლინური გადაცდომის შემთხვევაში, დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია კონკურსანტისათვის მინიჭებული გრანტი გაუქმდეს.
2. დისციპლინური გადაცდომის სიმძიმიდან გამომდინარე, დისციპლინური კომიტეტი უფლებამოსილია არ გააუქმოს გრანტი, შეაჩეროს გრანტის მოქმედება არაუმეტეს 1 (ერთი) წლის ვადით ან გააუქმოს გრანტი მოქმედების მთლიან პერიოდზე.

გრანტის გაუქმება დაბალი აკადემიური მოსწრების საფუძველზე

1. სტუდენტზე გაცემული გრანტის მოქმედება დამოკიდებულია სემესტრული შეფასების მაჩვენებელზე (GPA), გარდა პირველი სამი სემესტრისა. 2. გარდა ამ მუხლის 1-ელ პუნქტში აღნიშნული სემესტრებისა, ყოველ შემდეგ სემესტრში, გრანტის მოქმედების გაგრძელების წინაპირობაა საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული კონკურსანტის მიერ წინა სემესტრში სემესტრული შეფასების სახით მინიმუმ 81 ქულის მოპოვება. 3. საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული კონკურსანტის მიერ სემესტრული შეფასების სახით 81 ქულაზე ნაკლები შეფასების მოპოვების შემთხვევაში, გრანტისმოქმედება აღნიშნული სემესტრის ბოლოს გაუქმდება. 4. სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის გადაწყვეტილებით, ამ მუხლით დადგენილი საფუძვლის მიუხედავად, კონკურსანტს შეიძლება შეუნარჩუნდესგრანტი, თუ მისი დაბალი აკადემიური მოსწრება გამოწვეულია მისგან დამოუკიდებელი და დაუძლეველიობიექტური დამაბრკოლებელი გარემოებებით. 5. საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტს უფლება აქვს მოითხოვოს გრანტის მოქმედების აღდგენა თუ ის სემესტრული შეფასების სახით მოიპოვებს მინიმუმ 81 ქულას

Download PDF

უნივერსიტეტის მიერ მომდევნო წლის სწავლის საფასურის განსაზღვრა ხდება ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში რექტორის მიერ გამოცემული ბრძანების საფუძველზე. სწავლის საფასურის გადახდა ხდება ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში სემესტრულად ორ ეტაპად, რექტორის ბრძანებით აკადემიური და ფინანსური რეგისტრაციისთვის დადგენილ ვადებში. შესაძლებელია რექტორის ბრზანებით განისაზღვროს სწავლის საფასურის გადახდის დამატებითი ვადები. სწავლის სემესტრული საფასური არის სწავლის სრული საფასურის ნახევარი

სტუდენტი ვალდებულია სწავლის საფასური გადაიხადოს ნაღდი (საფინანსო სამსახურში) ან უნაღდო ანგარიშსწორებით უნივერსიტეტის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

სწავლის საფასურის გადაუხდელობა, იწვევს სტუდენტის სტატუსის შეჩერებას. სტატუსშეჩერებულ პირს არ უბრუნდება გადახდილი სწავლის საფასური

სტუდენტს სტატუსი შეჩერებული აქვს 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, ამ ვადის გასვლის შემდეგ სტუდენტს უწყდება სტატუსი. სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტს არ უბრუნდება გადახდილი სწავლის საფასური ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

სტუდენტს სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ვადებში უნარჩუნდება ხელშეკრულებით დადგენილი საფასურის ოდენობა (გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა გადასახადი მცირდება), ხოლო სტატუსის აღდგენის წესით ჩარიცხვის და სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძვლების აღმოფხვრის შემთხვევაში სტუდენტი იხდის შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიმდინარე სასწავლო წლისათვის დადგენილ სწავლის საფასურს.

სტუდენტის მიერ მისი მიზეზით სასწავლო კურსის გაუვლელობის ან კრედიტების ვერ ათვისების შემთხვევაში, სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს შესაბამისი აკადემიური რეგისტრაცია და გადაიხადოს საგნის განმეორებით მოსმენის საფასური, ერთი ECTS კრედიტის ღირებულება განისაზღვრება სასწავლო უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი აქტით.

მობილობის (საქართველოს ან უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტიდან) წესით გადმოსულ სტუდენტს, სავალდებულო კრედიტების არ აღიარების შემთხვევაში, ვალდებულია დაარეგისტრიროს საგნები და გადაიხადოს შესაბამისი კრედიტის ღირებულება.

სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით წარმოშობილი დავის შემთხვევაში სტუდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფინანსური ვალდებულება შეუსრულებლად ჩაითვლება.

გაცვლითი სასწავლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტის სამართლებრივი მდგომარეობა, ფინანსურ ნაწილში დარეგულირდება ცალკე შეთანხმების აქტით ან ხელშეკრულებით მობილობის პროგრამის შესაბამისად.

Download PDF

თამბაქოს ნაწარმის, აქსესუარისა და მისი მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის რეალიზაცისა და განლაგების აკრძალვა

1. სასწავლო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე აკრძალულია თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარისა და თამბაქოს მოხმარებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობის რეალიზაცია და განლაგება.

2. სასწავლო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე აკრძალულია ამ მუხლის 1-ელ პუნქტში აღნიშნული პროდუქციის ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების საშუალებით დარიგება და ნებისმიერი ფორმით გათამაშება, აგრეთვე, მისი პოპულარიზაცია.

თამბაქოს მოხმარების აკრძალვა

1. სასწავლო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, გარდა თამბაქოს მოხმარებისათვის განკუთვნილი სპეციალური ადგილისა, აკრძალულია თამბაქოს ნაწარმის ნებისმიერი ფორმით მოხმარება.
2. გარდა სპეციალურად განსაზღვრული ადგილისა, თამბაქოს ნაწარმის მოხმარების დემონსტრირება დასაშვებია მხოლოდ მისი მავნე თვისებების შესახებ ჩატარებული თემატური შეხვედრის ფარგლებში.
3. სასწავლო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე დაუშვებელია თამბაქოს მოხმარების ნარჩენების განთავსება, გარდა შესაბამისი სანაგვე ურნისა.

თამბაქოს მოხმარების წესის კონტროლზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციულ- სტრუქტურული ერთეული

1. წინამდებარე წესით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელია სასწავლო უნივერსიტეტის მატერიალურ- ტექნიკური სამსახურის დაქვემდებარებაში მყოფი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამსახური.
2. უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლები ვალდებულნი არიან სასწავლო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე არ დაუშვან ამ დებულების მე-2 მუხლის 1-ელ პუნქტში აღნიშნული პროდუქციის რეალიზაცია, განლაგება ან/და პოპულარიზაცია.
3. უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლები ვალდებულნი არიან სასწავლო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, გარდა თამბაქოს მოხმარებისათვის განსაზღვრული სპეციალური ადგილისა, არ დაუშვან თამბაქოს ნაწარმის ნებისმიერი ფორმით მოხმარება, ხოლო ასეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ აცნობონ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს.
მუხლი 5. პასუხისმგებლობა
1. წინამდებარე წესის მე-2 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნის შეუსრულებლობა გამოიწვევს დამრღვევი პირის დაჯარიმებას 100 ლარის, ხოლო იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში - 500 ლარის ოდენობით.
2. წინამდებარე წესის მე-3 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნის შეუსრულებლობა გამოიწვევს დამრღვევი პირის დაჯარიმებას 25 ლარის, ხოლო იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში - 50 ლარის ოდენობით.
3. სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტის ან/და დასაქმებული პერსონალის მიერ წინამდებარე წესის მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში, გარდა ამ მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტებით განსაზღვრული პასუხისმგებლობისა, დამრღვევ პირს დაეკისრება შესაბამისი დისციპლინური პასუხისმგებლობა.
4. წინამდებარე დებულების შეუსრულებლობის საფუძველზე, სასწავლო უნივერსიტეტის დაჯარიმების შემთხვევაში, უნივერსიტეტი უფლებამოსილია დამრღვევი პირისგან რეგრესის წესით მოითხოვოს დაკისრებული ჯარიმის თანხა. 5. სასწავლო უნივერსიტეტში დასაქმებული პირის დაჯარიმების შემთხვევაში, უნივერსიტეტი უფლებამოსილია შრომითი ანაზღაურებიდან დაუქვითოს დამრღვევ პირს ჯარიმის თანხა.

Download PDF

სტუდენტური თვითმმართველობა წარმოადგენს სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ საყოველთაო, პირდაპირი, თანასწორი და ფარული არჩევნების წესით არჩეულ სტუდენტების წარმომადგენლობით კოლეგიურ ორგანოს.

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულებით განისაზღვრება მისი მიზნები, (აქაც დაილინკოს პირდაპირ ტექსტზე) უფლებები და მოვალეობები, მისი ორგანიზაციული მოწყობა, დელეგატთა და პრეზიდენტის არჩევის წესი, აგრეთვე, იმპიჩმენტისა და ანგარიშვალდებულების საკითხები.

სტუდენტური თვითმმართველობის სტრუქტურა შედგება გადაწყვეტილების მიმღები უმაღლესი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების, სტუდენტური ომბუდსმენის და კომიტეტებისგან.

გადაწყვეტილების მიმღები უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოა სტუდენტური თვითმმართველობის დელეგატთა საერთო კრება, ხოლო კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებას ახორციელებს სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი. პრეზიდენტი ამავდროულად წარმოადგენს სტუდენტურ ომბუდსმენს.

სტუდენტური თვითმმართველობის კომიტეტი არის, დელეგატთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით შექმნილი კოლეგიური სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ამ კომიტეტისათვის დადგენილ საკითხებზე შეიმუშავებს პროექტებს, წინადადებებს, რეკომენდაციებსა და სხვადასხვა ღონისძიებებს. ყველა სტუდენტს აქვს უფლება გაწევრიანდეს და ჩაერთოს კომიტეტის საქმიანობაში.

სტუდენტური თვითმმართველობის დელეგატების უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე 1 თვის ვადაში, სასწავლო უნივერსიტეტის ბრძანებით ინიშნება მორიგი არჩევნები, რომლითაც თითოეული კურსიდან 2 წლის ვადით აირჩევა 2 დელეგატი. არჩეულ დელეგატს უფლება აქვს პრეზიდენტის პოზიციაზე წარადგინოს თავისი კანდიდატურა, რომელსაც 2 წლის ვადით ირჩევენ დელეგატები.

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის აღმასრულებელ ფუნქციასთან ერთად, მის უმნიშვნელოვანეს დანიშნულებას ომბუდსმენის მანდატის განხორციელება წარმოადგენს, რომელიც სტუდენტთა კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის მექანიზმების შემუშავება, მათ იმპლემენტაციასა და მონიტორინგს გულისხმობს.

Download PDF

მთავარი დებულება უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელების პროცესის, მისი ორგანიზაციულ-სტრუქტურული ერთეულების უფლებამოსილების, ეფექტური მართვის პრინციპებისა და სხვა საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციული საკითხების განმსაზღვრელ ძირითად ნორმატიულ აქტს წარმოადგენს.

უნივერსიტეტის სხვა შიდანორმატიულ დოკუმენტებთან მიმართებით, დებულებას უპირატესი იურიდიული ძალა ენიჭება და მისი შესრულება სავალდებულოა როგორც უნივერსიტეტის პერსონალისთვის, აგრეთვე, სტუდენტებისათვის.

დებულებით განსაზღვრულია სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის მისია, მიზნები და ამოცანები, ასევე, მისი სამართლებრივი საფუძვლები და მართვის პრინციპები. აგრეთვე, დებულებით დადგენილია სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის ორგანიზაციული მოწყობა (აქ უნდა მიეთითოს ლინკი, რომელიც პირდაპირ გადაამისამართებს ორგანიზაციულ რუკაზე), მასში შემავალი ერთეულების უფლებამოსილებები და ანგარიშვალდებულების საკითხები.

დებულების VII თავი ეხება სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამართლებრივ მდგომარეობას, კერძოდ, აღნიშნული თავის 1-ლი მუხლით დადგენილია სტუდენტის სტატუსი და მისი უფლება-მოვალეობები, ხოლო მე-2 და მე-3 მუხლები ეხება მათი უფლებების დაცვისა და უკეთ რეალიზაციისათვის სასწავლო უნივერსიტეტში შექმნილ სტუდენტური თვითმმართველობისა და ომბუდსმენის ინსტიტუტების ფუნქციონირების საფუძვლებს.

სასწავლო უნივერსიტეტი მუდმივად ზრუნავს სწავლის მაღალი ხარისხის შენარჩუნების, სტუდენტთა უფლებების დაცვისა და ორგანიზაციული განვითარების კუთხით, რასთან დაკავშირებითაც, პროაქტიულ რეჟიმში ახორციელებს უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივი ჩარჩოს რევიზიასა და დახვეწას.

Download PDF

სტუდენტთა ეთიკის კოდექსის მიზანს სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის კეთილგანწყობილი, უსაფრთხო და ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული გარემოს ჩამოყალიბებას წარმოადგენს.

ეთიკის კოდექსის დარღვევად მიიჩნევა სტუდენტის ქცევა, რომელიც შეურაცხყოფს სხვათა ღირსებას, ხელს უშლის სასწავლო პროცესის განხორციელებას და აზიანებს ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებულ გარემოს.

ეთიკის კოდექსის შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებით, იწყება დისციპლინური წარმოება, რომელსაც ახორციელებს რექტორის ბრძანებით შექმნილი კოლეგიური ორგანო - დისციპლინური კომიტეტი, რომელიც ვალდებულია შეისწავლოს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოება.

დისციპლინური გადაცდომის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში, კომიტეტს გამოაქვს გადაწყვეტილება სტუდენტისათვის დისციპლინური სახდელის დაკისრების შესახებ.

დისციპლინური წარმოების დაწყება შესაძლებელია შესაძლო გადაცდომის ფაქტის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 1 წლის ვადაში.

Download PDF

A process of registration for an exam

1. Registration for an exam begins 10 (ten) minutes before an exam starts;
2. For identification, a student must present an ID/passport to a representative of the examination center. In case of an online exam, a university email address and visual examination are used for a student identification.
3. If a student is late for an exam for 10 (ten) minutes he/she can be allowed to take an exam. However, he/she will not be given additional time. If a student is late for an exam for more than 10 (ten) minutes, he/she will not be allowed to take an exam and will be assessed with zero (o).
4. Before an exam begins, an employee of the examination center (or an invigilator) informs students about the rules of conduct during an exam;
5. An examination time countdown for a physical exam starts after registering a student entitled to take an examination, an invigilator and an assessor for an exam, from the moment an employee of the examination center issues a notification about the commencement of the countdown.
6. A test exam starts automatically at time indicated for an exam commencement.
7. An examination time countdown for an online exam starts after registering of a student entitled to take an examination, an invigilator and an assessor for an exam, from the moment an employee of the examination center issues a notification about the commencement of the countdown.
8. An employee of the examination center (or an invigilator) informs students about remaining time 10 (ten) minutes before an exam is finished. This rule does not apply to oral exams.

A rule of conduct of a student at an examination center

1. When taking an exam, a student:
a) Must arrive at an examination center minimum 10 (ten) minutes before an exam starts. In case of an online exam a student must establish online contact with an examination center minimum 10 (ten) minutes before an exam starts;
b) Must hand in a mobile phone and other communication means (a laptop, a tablet, an electronic book and any other device with audio-visual display and/or with connection function) to an employee of the examination center (or an invigilator);
c) Must obey to instructions of a representative of the examination center or an invigilator. Disobedience, abuse or obstruction of an exam in any manner will result in a student’s dismissal from an exam;
d) Must remain calm during an exam, it is not allowed to shout out from a place or talk loudly to oneself;
e) Must raise his/her hand to refer to an invigilator in case he/she finishes an exam early and to hand in an exam paper as well as a paper for notes;
f) Must leave an examination hall after handing in an exam paper;
2) In case of an online exam, a student is responsible for providing uninterrupted online connection.
3. During an exam a student is not allowed:
a) To carry a mobile phone or any other electronic communication devices;
b) To use a supportive material during an exam- textbooks, notes, papers (except for sheets of papers provided by the examination center) and other materials;
c) To talk to other students, to provide assistance or receive help in any manner, to interrupt other students in any manner;
d) To carry any belongings to an exam center except for water and a paper napkin;
e) To arrive at an exam center with a jacket and a hat;
f) To leave his/her working place without permission. Leaving a working place is permitted only with an accompanying person;
g) To place any other items on a working place except for the items allowed by the examination center;
h) To start working on an exam paper without a corresponding instruction;
i) To continue working on an exam paper after an exam time expires.
4. A student will receive a warning during an exam:
a) In case any supportive material is found at an exam;
b) In case he/she talks to other student, makes unreasonably excessive movements, provides/receives assistance, interrupts other student in any other manner;
c) In case he/she puts prohibited items on a working place;
d) In case he/she starts working on an exam paper without a corresponding instruction;
5. In case a student repeatedly violates the paragraph 3 of this article, he/she will be dismissed from an exam and will be assessed with zero (0) and corresponding minutes will be prepared hereto.
6. A student can be dismissed from an exam without a warning:
a) If a mobile phone or any other electronic devices are found;
b) In case he/she rudely violates the order, insults a participant of an exam process or in any other similar cases;
c) In case a student is under influence of alcohol, drugs or psychotropic substances;
7. A student will not be allowed to take an exam:
a) If he/she is not on a list of students entitled to take an examination;
b) If he/she does not carry ID/passport, if a student cannot be identified;
c) In case he/she is under influence of alcohol, drugs;
d) In case he/she refuses to hand in a mobile phone and other devices;
8. A student’s exam paper will not be assessed and he/she will be marked with 0 (zero):
a) If a student does not stop working after an exam time expires and does not hand in an exam paper;
b) If he/she damages an exam paper;
c) In case he/she violates paragraph 5 of this article;

Exam results

1. If an exam is conducted via computers in a test format, a student receives exam results within no later than 1 day after an exam is finished.
2. If an exam is conducted in a written form, exam papers are assessed by a corresponding course professor. In case of up to 25 exam papers, exam results will be published within three business days after an exam is finished, in case of more than 25 papers - within one week after an exam is finished;
3. If an exam is conducted in an oral form, a student immediately learns about exam results;
4. In case the terms indicated in paragraphs 1-3 of this article are not observed, the examination center and/or an assessor must notify the dean of the school hereto.
5. Exam results will be also available in an electronic management system (KEYPS) where a student can access the exam results using his/her username and a password;
6. A student has a right to retake an exam in the same semester, during an additional exam week.
7. An interval between a final and a corresponding additional exam must be at least 5 days after the results of a final exam become available/are accessible in an electronic management system (KEYPS).

Cancelation of an examination

1. A decision regarding cancelation of an examination is made in case:
a) There is information about unauthorized persons having access to exam questions;
b) Exam questions are not in congruence with requirements set by the teaching university and/or with syllabus.
2. Under this article, unauthorized persons are people except for a course assessor and an employee of the examination center.
3. An examination can be canceled before final exams of a respective semester are finished.
4. A decision about cancellation of an examination is made based on proposal of the school with the rector’s order. It is admissible not to indicate the source of the information in the decision about circumstances stated in paragraph one of this article.

Restoration of an examination

1. An exam can be restored in case there are evidences justifying a student’s absence on an examination due to the following mitigating circumstances: illness which requires isolation or hospitalization and/or presence of any other force majeure circumstances preventing a student from arriving at an examination place.
2. A student’s justified application about an exam restoration can be submitted at the examination center within 1 day after corresponding circumstances pass. A student must justify factual impossibility to take an exam in an application indicating exact terms of mitigating circumstances and provide corresponding evidences.
3. After a semester ends, it is impossible to restore an exam.

A complaint form

1. A complaint form of a student must be filled in according to a complaint form approved by this rule (annex №1);
2. The complaint form must contain the following information:
a) Identity of a person submitting a complaint;
b) Description of a violated procedure;
c) A date of submitting a complaint form;
3. A complaint form submitted disregarding paragraph 2 of this article will not be subject to a review;
4. A student must submit a complaint form within 1 (one) business day after an exam is finished. If the complaint form is submitted disregarding this term, it will not be reviewed.
5. A complaint form is submitted to the examination center. The head of the examination center reviews the complaint form in the frames of his/her competence within 3 (three) business days of receipt of the complaint.
6. After reviewing a complaint form an examination center is entitled to make one the following decisions:
a) To satisfy a complaint and to grant a student a right to retake an exam;
b) To reject a complaint;
c) To leave a complaint without review.
7. Decisions under subparagraphs A and B of paragraph 6 of this article must be justified and supported.
8. A decision under subparagraph C of paragraph 6 of this article is made in case a form set by the paragraph 1 of this article is disregarded or if the decision has been already made about a similar complaint.
9. A decision made by the examination center about a submitted complaint can be appealed with a justified appeal at an appeal committee within 1 day after the decision is made (Annex №3 3)

An appeal form

1. A student shall have a right to submit an appeal form regarding content of an exam material (relevance with a syllabus and/or a technical error) and/or an exam assessment;
2. An appeal form must be filled in according to an appeal form (Annex №2) approved under this rule;
3. An appeal form must contain the following information:
a) Identity of a person submitting an appeal;
b) Description of a violated part and/or assessment indicating an appealed exam component and the source proving correctness of a student’s answer.
c) A date of submitting an appeal form;
4. A appeal form submitted disregarding paragraph 3 of this article will not be subject to a review;
5. According to paragraph 3, subparagraph B of this article, mandatory and/or additional literature regarded by the course syllabus is considered as the source to prove correctness of a student’s answer.
6. A student must submit an appeal form within 1 (one) business day after exam results become available. An appeal form submitted disregarding this term, will not be reviewed.
7. An appeal form is submitted to the examination center. The head of the examination center together with a course assessor reviews the appeal form within 3 (three) business days of its receipt.
8. After reviewing an appeal form the examination center is entitled to make one the following decisions:
a) To satisfy an appeal and to grant an assessment to a student in issue/assessment under review;
b) To determine necessity for gathering additional information around the submitted appeal and to request creation of an appeal committee;
c) To reject an appeal;
d) To leave an appeal without review.
9. The examination center shall have a right to make a decision stated in subparagraph A, paragraph 8 of this article to satisfy an appeal and to grant an assessment to a student in issue/assessment under review, in case an error has been identified in an exam question or assessment based on evidences provided in an appeal form and through consultation held with an assessor. In this case corresponding minutes are prepared with signatures of the head of the examination center and a professor.
10. The examination center shall have a right to make a decision stated in subparagraph B, paragraph 8 of this article to determine necessity for gathering additional information around the submitted appeal in case an issue transcends competence of the examination center and/or it is necessary to gather additional information. In this case, the decision of the examination center must include justification about creation of an appeal committee as well as tentative composition of the committee.
11. The examination center shall have a right to make a decision stated in subparagraph C, paragraph 8 of this article to reject an appeal, if no error can be identified either in an exam question or in assessment based on analyzed information.
12. A decision stated in subparagraph D, paragraph 8 of this article to leave an appeal without review shall be made in case the form set in paragraph 3 of this article is disregarded, or sources are missing in justification section or improper sources are provided. An appeal is not subject to a review also in case a decision has been already made regarding the similar issue.
13. A decision of the examination center made about a submitted appeal can be appealed with a justified complaint at the appeal committee within 1 day after the decision is made (Annex №3)

Download PDF