საგრანტო პროექტების კონკურსი

07, მარტი 2023

ბაუ  ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულების ხელშეწყობის მიზნით აცხადებს საგრანტო პროექტების  კონკურსს შემდეგი მიმართულებით:

  1. ბიომედიცინა
  2. კლინიკური მედიცინა
  3. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
  4. სტომატოლოგია

 

  • პროექტის ხელმძღვენელი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი, რომელიც მუშაობს ბაუ ბათუმის უნივერსიტეტში აკადემიური ან მოწვეული პერსონალის სახით (თანაბარი პირობების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება აკადემიურ აფილირებულ პერსონალს);
  • პროექტში აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ბაუ-ს არანაკლებ ერთი თანამშრომლისა და  ორი სტუდენტისა;
  • პროექტის ხარჯვით ნაწილში სახელფასო ფონდი არ უნდა აღემატებოდეს  პროექტის საერთო ბიუჯეტის 20-25 პროცენტს.

 

პროექტის გეგმა-გრაფიკი 

პროექტის აღწერილობა 

განცხადების ფორმა 

პროექტის ბიუჯეტი