ერთწლიანი განვითარების გეგმა.

20, სექტემბერი 2023

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა შეიმუშავეს ერთწლიანი განვითარების გეგმა.  თითოეულმა აკადემიურმა განყოფილებამ გამოკვეთა თავისი სტრატეგიული მიზნები, რომლებიც მიმართულია შედეგის მისაღწევად. 


სხვადასხვა დეპარტამენტების მიერ შემუშავებული სტრატეგიული გეგმა  ემსახურება ინოვაციებისა და აკადემიური სრულყოფის ხელშეწყობას.