რეგისტრაცია

ომბუდსმენი

 

სტუდენტური ომბუდსმენი


სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი ამავდროულად წარმოადგენს სტუდენტურ ომბუდსმენს.

სტუდენტური ომბუდსმენის მანდატის საფუძველზე, სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის უფლება-მოვალეობას წარმოადგენს:

ა) სტუდენტთა კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის მექანიზმების შემუშავება და მათი იმპლემენტაცია;

ბ) სტუდენტთა უფლებრივი მდგომარეობის რეგულარული შესწავლა, მონიტორინგი და დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისი მყისიერი ღონისძიებების გატარება;

გ) სტუდენტური უფლებების დაცვის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დამყარება და ამგვარი ორგანიზაციების საქმიანობაში სტუდენტთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

დ) სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ანგარიშების მომზადება (ყოველსემესტრული/ყოველწლიური), რომელშიც უნდა აისახოს გამოვლენილი დარღვევები, პრობლემური საკითხები და რეკომენდაციები;

ე) სხვა ქმედებების განხორციელება, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგს, დაცვასა და გაუმჯობესებას.

 

გაქვთ კითხვები, მოგვწერეთ?